Werken - 192904-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192904

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
82067183
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nederland
Contactpersoon: Ronald van Pelt
Telefoon: +31 612531207
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - AT/2019/06: Marktconsultatie Reconstructie N65 Vught-Haaren

Referentienummer: AT/2019/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De gezamenlijke doelstellingen van het project reconstructie N65 Vught-Haaren zijn vertaald in ‘bouwstenen’. Kortweg gaat het om:

— vermindering barrièrewerking,

— verbetering oversteekbaarheid,

— verbetering van de verkeersveiligheid,

— vermindering van de geluidhinder,

— verbetering van de luchtkwaliteit,

— verbetering doorstroming,

— realiseren van duurzaamheidsambities; benutten van innovatiekracht.

Doel van de inkoop is het realiseren van de reconstructie (VKA+) van het project N65 Vught – Haaren en daarmee de bovenstaande gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meer informatie zal worden gegeven in het binnenkort te publiceren marktconsultatiedocument.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marktconsultatie "Reconstructie N65".

Middels deze aankondiging wil Rijkswaterstaat belangstellenden informeren en uitnodigen voor de marktconsultatie inzake de "reconstructie van de N65" waarbij marktpartijen worden opgeroepen en hun visie wordt gevraagd over de te realiseren doelstellingen.

Het doel van het project is om in het traject N65 Vught-Haaren de leefbaarheid en de oversteekbaarheid te verbeteren, een gebiedsgerichte benadering met meerdere stakeholders.

Belangrijke componenten hiervan zijn de verbetering van de luchtkwaliteit en de reductie van de geluidhinder.

Stakeholders hebben met het oog op de projectdoelstellingen ingestoken op duurzaamheid door middel van bestaande en nieuwe innovaties.

Naast eisen, wensen zijn er ook ambities die we met marktpartijen willen delen.

We verwachten in de marktconsultatie in gesprek te gaan met de markt over eisen, wensen en ambities.

Ambities zoals

• launching customer willen zijn.

• participatie van burgers en bedrijven (MKB) bij realisatie van de reconstructie.

• waarde toe te voegen aan areaal. Voor culturele, productie en regulerende ‘diensten’, denk aan meerdere Ecosysteemdiensten en Sustainable Development Goals.

• licht als een service (niet over verlichting maar over het verkrijgen van licht).

Aanmelden

Voor deze marktconsultatie zal een bijeenkomst worden gehouden die gepland staat op 17.6.2019 van 13:30 tot 17:00 uur.

U kunt middels Berichten in TenderNed u hiervoor aanmelden. Iedere partij kan met maximaal 2 personen de bijeenkomst bijwonen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019