Werken - 192907-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Olching: Installeren van liften

2019/S 081-192907

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Olching
Rebhuhnstraße 18
Olching
82140
Duitsland
Contactpersoon: Bauamt
Telefoon: +49 81422001311
E-mail: gsg.erweiterung@olching.de
Fax: +49 81422004310
NUTS-code: DE21C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.olching.de

Adres van het kopersprofiel: www.staatsanzeiger-eservices.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung und Sanierung Grundschule Graßlfing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Eine Aufzugsanlage bestehend aus:

— Seilaufzug mit 8 Haltestellen als Durchlader (Antrieb im Aufzugsschacht),

— Aufzugsfähigkeit 1 000 kg/13 Personen,

— Kabinendurchmessungen B x T: 1,10 m x 2,10 m.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schulstraße 8

82140 Olching

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montage und Inbetriebnahme einer Aufzugsanlage im Neubau.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019