Werken - 192913-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Vaasa: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2019/S 081-192913

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos
0209602-6
PL 2
Vaasa
65101
Finland
Contactpersoon: Kukka Potka
Telefoon: +358 408251770
E-mail: kukka.potka@vaasa.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaasa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun: Koulun laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on selvittää palveluntuottajien näkemyksiä suunnittele ja rakenna -toteutusmuodosta koulun laajennushankkeen toteutusmuotona.

Hanke sisältää vuonna 1990 valmistuneen koulurakennuksen laajennuksen suunnittelun ja rakentamisen 250:lle oppilaalle sekä olemassa olevien tilojen muutoksia yhtenäiskoulun tarpeisiin sopivaksi. Laajennuksen koko on n. 2 700 brm2 ja olemassa olevien muutettavien tilojen laajuus n. 800 hym2.

Hankkeen lopullinen toteutusmuoto on tarkoitus päättää markkinavuoropuhelun jälkeen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI195
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta kilpailutuksesta.

Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on tavoitteena julkaista syksyllä 2019.

Laajennuksen ja muutostöiden tavoiteltu valmistumisaika on syksyllä 2022.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Tämä ilmoitus on ainoastaan ennakkoilmoitus ja kutsu markkinavuoropuheluun, eikä sillä käynnistetä tarjouskilpailua. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei toisaalta ole myöskään edellytys myöhempään mahdolliseen kilpailutusvaiheeseen osallistumiseen.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 24.5.2019 mennessä sähköpostitse: kukka.potka@vaasa.fi

Vuoropuhelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa käydään kevään 2019 aikana sitä mukaa kun ilmoittautumisia tulee.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019