Werken - 192914-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Esztergom: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 081-192914

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.
EKRSZ_19250250
Bajcsy-Zsilinszky út 9.
Esztergom
2500
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Szabó László
Telefoon: +36 17927404
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-code: HU1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cordict.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490362019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490362019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gazdasági társaság - Támogatott szervezet
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Szállodai szolgáltatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mária Valéria Hotel tervezése és kivitelezése

Referentienummer: EKR000490362019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Mária Valéria Hotel tervezése és kivitelezése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45212410
71220000
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212
Voornaamste plaats van uitvoering:

2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca (16380/1)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vállalkozási szerződés a Mária Valéria Hotel kiviteli tervezésére és kivitelezésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:

A tervezési feladat egy szerkezetkész, terepszint feletti bruttó ~13 200 m2 alapterületű, 8 szintes, 4*-os hotel megtervezése és az ehhez tartozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

A szálloda 2008-ban építési engedélyt kapott.

A szerkezetkész állapotú épületben a tartófalak, födémek, lépcsők már elkészültek. Szakipari munkák, homlokzat kialakítása, gépészeti, elektromos szerelések, szigetelési munkák, burkolás, belsőépítészeti munkák elvégzése stb. még szükségesek.

Főbb funkciók, technológiák, közlekedési rendszer

— általános szint kialakítása: kéttraktusos középfolyosós

— Funkció: 4*-os hotel, kapcsolódó vendéglátási egységekkel, Konferencia központ tárgyalókkal

— Egyéb funkciók: Bár/Étterem a földszinten, -1 pinceszinten kiszolgáló, 600 adagos konyha és gyermekeknek nagy játéktér/játékterem és büfé, Földszinten multifunkcionális tér események rendezéséhez, 4. emeleten Fitness / Wellness

— Parkolók száma: 476

— Szobák száma: 149 db

Helyiségprogram:

Pinceszinteken:

— nyilvános és szállodai gépkocsi tárolók, illetve a maradék területen gépészti helyiségek, raktárak

— két kiállásos elektromos autós gyorstöltő pont a parkoló északi részében, közel a portához. kerékpár kölcsönzési pont a portával szemben,

— személyzeti bejáró,

— 600 adagos konyha,

— személyzeti étkezde

— szállodai kiszolgáló területek

— a különböző egységekhez tartozó öltözők és mosdóblokkok

— mosoda, piszkos és tiszta textil raktár

— hulladék és göngyöleg tárolók

— közösség forgalmi WC-k és mosdók,

— 1 db akadálymentes WC

— gyermekek számára kialakított játéktér/játékterem és ehhez kapcsolódó kis büfé

— bútorraktár,

— A -1 pinceszinten a fürdővel való összeköttetést biztosító közlekedő folyosó, mely a vendégliftek irányból közelíthető meg

— sprinkler tartály

Földszinten:

— a főbejárat autós és autóbuszos megközelítésének biztosítása

— a földszinten lévő rámpán keresztül a mélygarázsban lévő parkolók megközelítése

— előcsarnok,

— recepciós és munkapult,

— vendégliftek a földszintet összekötik a szálloda többi szintjével, a szállodai parkolószintekkel, kivéve a -3 pinceszintet,

— vendégek számára kialakított csomagtároló

— ~ 220 fős étterem/bár

— tálaló és pincérforgó

— külső terasz is,

— több takarítószer tároló is,

— konferencia rész:

1. Egy nagyobb terem (~ 370 fős (3 részre osztható)) konferenciák, előadások, rendezvények lebonyolítására is alkalmas:

2. Ezen felül hat kisebb terem,

3. Három irodahelyiség, a kisebb létszámú üzleti megbeszélésekre.

4. A termekben a bútorok és asztalok igény szerint különböző variációkban elrendezhetők. A felesleges bútorok a teherliften keresztül a bútorraktárba szállíthatók.

— egy bankett helyiség, melyből a konferencia központ előterébe a konferencia vendégek fogadására alkalmas, ebéd az épület másik felében lévő rendezvényteremben kerülne feltálalásra,

— a konferencia részen a vendégek számára külön kialakított mosdóblokk, akadálymentes mosdóval

— előcsarnokból nyíló kb. 230 fős rendezvényterem,

— egy mobil bárpult

— A mögötte lévő catering helyiségben pedig a konyhában elkészített ételek tálalása, végső munkálatainak befejezése

— gazdasági lift,

— kintről megközelíthető 2 db előre meg nem határozott szolgáltatást nyújtó bérlemény

— kertészetileg rendezett udvar, burkolt terület, játszótérrel

Szállodai szobai szintek (+1-+3)

— szobák: standard kétágyas szobák, fürdőszobával, WC-vel együtt. Ebből 1 db szoba mozgáskorlátozott kivitelben készül.

1.szinten: 36 szoba

2.szinten:45 szoba

3.szinten:45 szoba

— közlekedő folyosók

— szobaasszonyi helyiség emeleteként 2 db az épület két végében

— vendégliftek, gazdasági lift, valamint lépcsőház

— a vendégszobák

— egy multifunkcionális helyiség

4. szállodai szint

— nagyobb lakosztályok ~26 - 60 m2-ig.

A -1. pinceszinten az éttermet kiszolgáló konyha kerülne kiépítésre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontja szerinti szakember felelős műszaki vezetőként szerzett többlet tapasztalata legalább 100 szobával rendelkező szállodák kivitelezésében (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. A felhívás III.1.3) M2.4) pontja szerinti szakember által tervezett legalább négy csillag minősítésű szállodák összesített szobaszáma / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. A felhívás III.1.3) M2.7) pontja szerinti szakember által tervezett legalább négy csillag minősítésű szállodák összesített szobaszáma / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-3. §-ban foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

P2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.

P3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A P2) és P3) pontok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdései is irányadóak.

Eventuele minimumeisen:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 4 500 000 000,- HUF értéket.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 6 000 000 000,- HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgyából - magasépítési tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység - származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 4 500 000 000,- HUF értéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) és P2) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P3) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-3. §-ban foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el.

Olyan közös ajánlattevőként teljesített referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referencia munkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

M3) A Kbt. 65. § (1) bekezdés. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2) bekezdései is irányadóak.

Eventuele minimumeisen:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:

M1.1) legalább 75 darab saját fürdőszobás lakóegységet, valamint legalább 2 darab személyi és/vagy teherfelvonót tartalmazó szálloda kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával, amely legalább valamennyi alábbiakban felsorolt munkálatot is magában foglalta:

Homlokzat kialakítása, gépészeti, elektromos szerelések, szigetelési munkák, burkolás, belsőépítészeti munkák

M1.2) legalább 450 adagos kapacitású konyha gépészeti és elektromos munkálatainak, valamint konyhatechnológiájánakkivitelezésére vonatkozó referenciával.

M1.3), legalább 5 szintes, legalább 75 fürdőszobás lakóegységet, valamint legalább 2 darab személyi és/vagy teherfelvonót tartalmazószálloda kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.

A fent előírt M1.1) és M1.2) minimumkövetelmények pontonként legfeljebb egy referenciából igazolandók. Egy megfelelő tartalmú referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

Ajánlatkérő szálloda alatt a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerinti fogalmat érti.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik

M2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki építménygépészeti munkák felelős műszaki vezetésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik

M2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági felelős műszaki vezetésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik

M2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki általános építmények építészeti tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

M2.5) legalább 1 fő szakember, aki általános építmények építményvillamossági tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

M2.6) legalább 1 fő szakember, aki építmények gépészeti tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

M2.7) legalább 1 fő szakember, aki építmények belsőépítészeti tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

Az M2.1-7) pont szerinti szakembereknek nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval/nyilvántartásba vétellel kell rendelkezni. A szakemberek között az átfedés megengedett azzal, hogy a fenti alkalmassági követelményeket legalább 4 szakember rendelkezésre állásával kell igazolni.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 100 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. §(6)]

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés Kbt. 135. § (3) bekezdésre figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 32/B. § -ban meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő havonta jogosult részszámla, benyújtására a vállalkozói díj 90 %-ának erejéig, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3)-(5) bekezdés előírásaira.

Előleg: Az ÁFA nélkül számított, teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben.

Teljesítési biztosíték: nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Jótállási biztosíték: nettó Vállalkozói díj 5 %a.

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói díj 0,15 %/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói díj 15 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az „Ár” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti arányosítás.

A szakember tapasztalatot vizsgáló minőségi szempontok (2. és 4. értékelési szempont) esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 36 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 3. értékelési részszempont vonatkozásában 500 szállodai szobában határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 4. értékelési részszempont vonatkozásában 500 szállodai szobában határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.

3. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 20 millió HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az ajánlatkérő 58600551-11247290 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással,

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat),

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

Az igazolást az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül az ajánlattal együtt köteles benyújtani a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által előírt formában. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

5. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

6. Felelősségbiztosítás: a Szerződéstervezet szerint.

7. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) bekezdései tekintetében. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A „VI.3) További információk:” pont kiegészítése:

8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. A 14/2016.(V.25.) MvM r. 6.§ (7) szerinti adat:

Név: dr. Panácz István

Lajstromszám: 00037

10. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést) beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.

11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés ellenértékét hazai támogatásból finanszírozza, mely vonatkozásában támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdését is alkalmazza.

15. A részajánlattétel kizárásának indoka: A műszaki tartalom megosztása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem ésszerű, az egységes kivitelezés fontosságára tekintettel. A projekt összetettségére való tekintettel a tervezési folyamat olyan szerves része a kivitelezésre vonatkozó ajánlatnak, amely így egy műszaki egységre vonatkozik, a részekre bontás nem indokolt. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy épületre vonatkozik, amelynek megvalósítása egy építési ütemben, egy véghatáridőre történik. A projekt építményei és kiszolgáló infrastrukturális elemei egymástól függenek, amelyeknek az esetleges részekre bontása esetén a véghatáridőre történő komplex teljesítés ellehetetlenülésének veszélye állna fenn a térbeli, illetve az időbeli organizáció, valamint az építési terület egységére tekintettel.

16. A tárgyi építési beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt, mint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Fejlesztőszerve és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Dunakanyar kiemelt fejlesztési térségben, I. ütem: Szállodák létesítése” című felhívás keretében kerül megvalósításra, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bekezdésére és a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő beruházását a Kbt. 5. § (1) bekezdés és így az irányelv hatálya alá tartozó szervezetek támogatják. A beruházás támogatási intenzitása eléri a Kbt. 5. § (2) bekezdésében rögzített mértéket, a beruházás becsült értéke az uniós értékhatárt meghaladja, a beruházás tárgya pedig a Kbt. 5. § (2) bekezdés szerinti építési munkákat tartalmaz. Figyelemmel a fentiekre Ajánlatkérő a Kbt. 5. § (2) bekezdésének a hatálya alá tartozik.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2019