Bauleistung - 192917-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2019/S 081-192917

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD
130345786
bul. „Totleben“ No. 2
Sofiya
1606
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Hristina Lekova
Telefon: +359 29154507
E-Mail: op@pirogov.bg
Fax: +359 29516268
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pirogov.bg.

Adresse des Beschafferprofils: https://pirogov.nit.bg/.

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pirogov.nit.bg/.
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 858 333.33 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническа оценка на офертата (ТО) / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 858 333.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, I категория или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи, обект на настоящата обществена поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът трябва да е реализирал минимален годишен оборот от строителна дейност за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 2 000 000,00 BGN.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, като в случай че документът е наличен и в електронен вариант се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа;

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът трябва да е внедрил, прилага и притежава сертификати за внедрени:

— системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нова или еквивалентни,

— системи за управление на околната среда ISO 14001:2004 или по нова или еквивалентни,

— система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или по нова или еквивалентни.

Обхватът на сертификатите трябва да отговаря на предмета на поръчката (в области изграждане/ремонт/реконструкция на сгради).

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019