We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Werken - 192917-2019

25/04/2019    S81    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2019/S 081-192917

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130345786
Пощенски адрес: бул. „Тотлебен“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Христина Лекова
Електронна поща: op@pirogov.bg
Телефон: +359 29154507
Факс: +359 29516268

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pirogov.bg.

Адрес на профила на купувача: https://pirogov.nit.bg/.

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://pirogov.nit.bg/.
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
45200000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 858 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка на офертата (ТО) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 858 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, I категория или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи, обект на настоящата обществена поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален годишен оборот от строителна дейност за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 2 000 000,00 BGN.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, като в случай че документът е наличен и в електронен вариант се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа;

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е внедрил, прилага и притежава сертификати за внедрени:

— системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нова или еквивалентни,

— системи за управление на околната среда ISO 14001:2004 или по нова или еквивалентни,

— система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или по нова или еквивалентни.

Обхватът на сертификатите трябва да отговаря на предмета на поръчката (в области изграждане/ремонт/реконструкция на сгради).

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/05/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/05/2019
Местно време: 10:00
Място:

„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, клиника по изгаряне и пластична хирургия, ет. 2, рапортна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019