We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Werken - 192917-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 081-192917

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD
Nationaal identificatienummer: 130345786
Postadres: bul. „Totleben“ No. 2
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Hristina Lekova
E-mail: op@pirogov.bg
Telefoon: +359 29154507
Fax: +359 29516268

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pirogov.bg.

Adres van het kopersprofiel: https://pirogov.nit.bg/.

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 858 333.33 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 858 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019