Werken - 192918-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Dej: Wegenbouwwerken

2019/S 081-192918

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Dej
Nationaal identificatienummer: 4349179
Postadres: Str. 1 Mai nr. 2
Plaats: Dej
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 405200
Land: Roemenië
Contactpersoon: Nicolae Tohaneanu
E-mail: nicolae.tohaneanu@dej.ro
Telefoon: +40 264212799
Fax: +40 264212388

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariadej.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”

Referentienummer: : 4349179_2019_PAAPD1076447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului este reprezentat de execuție lucrări de infrastructura inclusiv furnizare stații de transport public în comun și furnizare sistem inteligent de management al traficului. pentru investiţia „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”.

Valoarea estimată a achiziției este de 16 820 845,38 RON fara TVA echivalent a 3 532 158,53 EUR, la cursul BNR din data de 17.4.2019, adică 1 EUR = 4,7622 RON.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. Termenul limita, pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este cu 10 zile inainte data l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 820 845.38 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996100 Verkeerslichten
45000000 Bouwwerkzaamheden
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectivul investitiei este reprezentat de modernizarea străzilor Mihai Viteazul, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor și Pinticului din Municipiul Dej.

Străzile au o lungime de 9 774 m după cum urmează:

— Str. Mihai Viteazul – 1 648 m,

— Str. Minerilor – 1 208 m,

— Str. Albăstrelelor – 115 m,

— Str. Țibleșului – 1 293 m,

— Str. Eroilor – 174 m,

— Str. Pinticului – 6 336 m.

Amplasamentul stațiilor de autobuz propuse pentru amenajarea cu structura pentru îmbarcare/debarcare călători este după cum urmează:

— Str. Mihai Viteazul – km 0+775 — 1 structură,

— Str. Mihai Viteazul – km 1+275 — 2 structuri,

— Str. Minerilor – km 1+200 — 1 structură,

— Str. Minerilor – km 0+550 — 1 structură,

— Str. Pintic – km 5+325 — 1 structură,

— Str. Țibleșului –km 0+025 — 1 structură,

— Str. Țibleșului –km 1+281 — 1 structură.

Amplasamentul intersecțiilor/trecerilor pentru pietoi propuse pentru amenajarea cu echipamente aferente sistemului de management trafic:

— Str. Mihai Viteazul – km 1+275 – trecere de pietoni semnaforizată,

— Str. Minerilor – km 0+550 – trecere de pietoni semaforizată,

— Str. Țibleșului – km 0+000 – intersecție cu str. Eroilor – semaforizare intersecție.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej - Strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului” – cod SMIS 118103

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A)Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

— Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente se vor preciza în cadrul acestei secțiuni și pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art.167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

B) Evitarea conflictului de interese în conformitate cu art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

— declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, prezentată de ofertanți, terții susținători și subcontractanții (declaratia se va depune odată cu DUAE),

— persoanele cu funcții de decizie implicate în procedură sunt:

—— Morar Costan — primar,

—— Muncelean Teodora — viceprimar,

—— Pop Cristina-Sabina — secretar al mun. Dej,

—— Zegrean Călin — director tehnic,

—— Gherman Alexandru — sef serviciu,

—— Cuzdriorean Gabriela — sef serviciu,

—— Sandor Vasile — consilier,

—— Tohăneanu Nicolae — referent de specialitate,

—— Misca Florin — consilier,

—— Tecar Dorina-Tudorica — referent de specialitate,

—— Pop Emil-Gabriel — sef birou,

—— Cristian Clinciu — consilier,

—— Iosip Horatiu — consilier juridic,

—— Salajan Lenuta — consilier,

—— Postevca Valentin — consilier juridic,

—— Teodorescu Gabriel — consilier,

—— Serban Mihaela — consilier,

—— Luciana Mihaela Tocaciu — Expert cooptat.

— Consilieri locali:

—— Bradea Andrei — consilier local,

—— Boian Laura-Petria – consilier local,

—— Malyarcsuc Adrian — consilier local,

—— Lazar Nicolae — consilier local,

—— Mihaestean Jorgeta-Irina — consilier local,

—— Husa Lucian-Ioan — consilier local,

—— Torpenyi Francisc-Albert — consilier local,

—— Cupșa Ioan — consilier local,

—— Giurgiu Gheorghe — consilier local,

—— Filip Dorin-Cristian — consilier local,

—— Muresan Aurelian-Calin — consilier local,

—— Buburuz Simion-Florin — consilier local,

—— Petrean Mihaela — consilier local,

—— Alexandru Adrian-Viorel — consilier local,

—— Butuza Marius-Cornel — consilier local,

—— Kovrig Anamaria Magdalena — consilier local,

—— Varga Lorand-Iuliu — consilier local,

—— Mureșan Traian — consilier local.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” și vor conține informații reale/actuale la momentul prezentării [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerința referitoare la lista principalelor lucrări executate în mod corespunzător. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei a executat lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract de achizitie, în valoare de minim 15 000 000,00 RON. Pentru scopul acestei proceduri:

(i) referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă,

(ii) „lucări executate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept lucrări executate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul lucrărilor menționate,

(iii) „lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract de achizitie” trebuie să fie înțelese drept lucrări de construcție/reabilitate/modernizare infrastructură rutieră.

Eventuele minimumeisen:

În cazul unei asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor asocierii. Detalii referitoare la oferta comună sunt disponibile la paragraful III.1.8) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul. Dacă un operator economic (ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie:

(i) să depună împreună cu oferta, până la termenul limită de depunere a Ofertelor, următoarele:

(a) acordul de asociere,

(b) câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare operator economic (ofertant individual, membrii asocierii, subcontractanți, terți susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica „Pentru contractele de achiziție de lucării: executarea de lucării de tipul specificat” completat și semnat de fiecare operator economic cu care participa în comun la procedura de atribuire,

(ii) să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic, „Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și/sau profesionale, operatorii economici (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant, terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Informații detaliate privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt prezentate în cadrul Sectiunii A – Instrucțiuni către ofertanți, paragraful III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri de pret imbunatatite, pana cand departajarea va fi posibila;

2) Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de contract anexat (vezi clauze contractuale). Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (termenul de solicitare a clarificarilor);

3) Autoritatea contractanta poate accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate în proiectul de contract in urma solicitarilor motivate ale operatorilor economici, pe care le va aduce la conostinta tuturor celor interesati in termenul stabilit pentru clarificari la documentatia de atribuire, care este a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

4) Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit;

5) Operatorul economic câstigator are obligatia ca pâna la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului, în conformitate cu O.M.F. 2254/2006;

6) Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, online prin intermediul SEAP, dupa ce se inscriu in procedura, prin rubrica „Intrebari”;

7) Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa website-ul www.e-licitatie.ro pe toata perioada de desfasurare a prezentei proceduri;

8) DUAE (Document Unic de Achizitie European).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019