Werken - 192918-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Dej: Wegenbouwwerken

2019/S 081-192918

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Dej
4349179
Str. 1 Mai nr. 2
Dej
405200
Roemenië
Contactpersoon: Nicolae Tohaneanu
Telefoon: +40 264212799
E-mail: nicolae.tohaneanu@dej.ro
Fax: +40 264212388
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariadej.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”

Referentienummer: : 4349179_2019_PAAPD1076447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 820 845.38 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996100
45000000
45316212
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019