Werken - 192919-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Innovatiepartnerschap 

Nederland-Hengelo: Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

2019/S 081-192919

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Twence BV
08090697
Boldershoekweg 51
Hengelo OV
7554 RT
Nederland
Contactpersoon: Erik Meutstege
Telefoon: +31 742404444
E-mail: E.Meutstege@twence.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.twence.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110472

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110472
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Innovatiepartnerschap afvalwaterbehandeling Twence

Referentienummer: 110472
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252127
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbestedende dienst is een overeenkomst voor in ieder geval een te ontwikkelen en te realiseren installatie inclusief besturing voor het behandelen van het afvalwater van de bodemaswasinstallatie (BAWI) af te sluiten. De civiele- en E&I werkzaamheden voor deze installatie zijn in principe uitgesloten van de scope.

Daarnaast kan de scope uitgebreid worden binnen 3 af te sluiten raamovereenkomsten met:

— Optimalisatie installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Onderhoud installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Integrale waterbehandeling Twence (bestaande situatie en nieuwe projecten)

— Verdere opwerking van de bleedstroom zodanig dat grondstoffen geproduceerd kunnen worden

De aanbesteding betreft een Innovatiepartnerschap, met als doel het afsluiten van overeenkomsten tot en met 2030.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de aanbestedende dienst is een overeenkomst voor in ieder geval een te ontwikkelen en te realiseren installatie inclusief besturing voor het behandelen van het afvalwater van de bodemaswasinstallatie (BAWI) af te sluiten. De civiele- en E&I werkzaamheden voor deze installatie zijn in principe uitgesloten van de scope.

Daarnaast kan de scope uitgebreid worden binnen 3 af te sluiten raamovereenkomsten met:

— Optimalisatie installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Onderhoud installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Integrale waterbehandeling Twence (bestaande situatie en nieuwe projecten)

— Verdere opwerking van de bleedstroom zodanig dat grondstoffen geproduceerd kunnen worden

De aanbesteding betreft een Innovatiepartnerschap, met als doel het afsluiten van overeenkomsten tot en met 2030.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/10/2019
Einde: 31/12/2030
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Optimalisatie installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Onderhoud installatie afvalwaterbehandeling BAWI

— Integrale waterbehandeling Twence (bestaande situatie en nieuwe projecten)

— Verdere opwerking van de bleedstroom zodanig dat grondstoffen geproduceerd kunnen worden

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Innovatiepartnerschap
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Het betreft een innovatiepartnerschap, waarin veel zaken nader onderzocht moeten worden. Dit kost veel tijd, ook qua realisatie en optimalisatie.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 02/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Zwolle
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019