Werken - 192921-2019

25/04/2019    S81

Hrvatska-Štrigova: Radovi na rekonstrukciji

2019/S 081-192921

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Općina Štrigova
Nacionalni registracijski broj: 21565174427
Poštanska adresa: Štrigova 31
Mjesto: Štrigova
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Poštanski broj: 40312
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova - Gđa. Mirjana Gregur – Sever
E-pošta: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Telefon: +385 40851134
Telefaks: +385 40851039
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.opcinastrigova.hr
Adresa profila kupca: www.opcinastrigova.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0016746
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Referentni broj: 8/18- NMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454000 Radovi na rekonstrukciji
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 391 032.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45454000 Radovi na rekonstrukciji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Štrigova, k.č. 2906/2, k.o. Štrigova.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo inženjera gradilišta / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 391 032.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi financiraju se u sklopu projekta „Rekonstrukcija doma u Štrigovi“ koji se financira u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje ili proširenje lokalnih

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora biti upisan u odgovarajući sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Načini dokazivanja navoda:

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta čija ponuda bude odabrana kao pravilna, prikladna, prihvatljiva i sukladno kriteriju za odabir ponude najpovoljnija, a prije donošenja Odluke o odabiru tražiti sukladno čl. 266. ZJN-a dostavu sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti. Sposobnost je potrebno dokazati i za svakog podugovaratelja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni Dokumentacijom o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

Naručitelj provodi ubrzani postupak javne nabave s rokom za dostavu ponuda u trajanju od 22 dana od dana slanja Poziva. Naime, Naručitelj već po treći puta provodi postupak ove javne nabave, a rokovi za iskorištenje sredstava EU su strogo određeni. Također, nevezano uz rokove postavljene od strane nadležnih tijela, Naručitelj smatra da je određeni rok za dostavu ponuda dovoljan rok za sastavljanje i slanje ponuda, a s obzirom na količinu i složenost dokumentacije koja se traži u ovom postupku.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Općina Štrigova, k.č. 2906/2, k.o. Štrigova.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Navedeni Dokumentacijom o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj ili dokumentaciju o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmijenjene dokumentacije o nabavi;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu sukladno čl. 406. st. 2. ZJN-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/04/2019