Werken - 192921-2019

25/04/2019    S81

Kroatië-Štrigova: Herstructurering

2019/S 081-192921

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Općina Štrigova
Nationaal identificatienummer: 21565174427
Postadres: Štrigova 31
Plaats: Štrigova
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Postcode: 40312
Land: Kroatië
Contactpersoon: Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova - Gđa. Mirjana Gregur – Sever
E-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Telefoon: +385 40851134
Fax: +385 40851039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opcinastrigova.hr
Adres van het kopersprofiel: www.opcinastrigova.hr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Referentienummer: 8/18- NMV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 391 032.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454000 Herstructurering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 391 032.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 270
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019