Werken - 192926-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Mont-Saint-Aignan: Bouwen van kindertehuis

2019/S 081-192926

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Logiseine
1 place des Coquets
Mont-Saint-Aignan
76130
Frankrijk
Telefoon: +33 235526515
E-mail: bbureau@logiseine.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.logiseine.fr

Adres van het kopersprofiel: https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Saint-Étienne du Rouvray — Construction d'un institut médico éducatif

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215215
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures PVC

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures aluminium

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ravalement de façade

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Métallerie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons doublages menuiseries intérieures

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44220000
45421141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Faux plafonds

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements de sols souples

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432111
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements de sols durs

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseurs

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VRD

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500
45112700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage ventilation

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
45331210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019