Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 192936-2017

23/05/2017    S98

Belgia-Bruksela: Pomoc techniczna w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

2017/S 098-192936

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: rue Demot 24–26
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-C1-TENDERS@EC.EUROPA.EU
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2337
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energia.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

Numer referencyjny: ENER/C1/2016-507.
II.1.2)Główny kod CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest świadczenie pomocy technicznej w przygotowaniu sprawozdania (w 2018) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych w Europie. Pomoc obejmie:

– gromadzenie danych, analizę i ocenę postępów we wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz środków krajowych promujących wprowadzanie takiej energii w 28 państwach członkowskich UE na podstawie sprawozdań krajowych przedłożonych w 2017, innych sprawozdań i badań, a także własnych prac badawczych.

– gromadzenie danych o rynkach biopaliw, biomasy i biogazu, oraz o wpływie na unijną konsumpcję biopaliw, biomasy i biogazu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zadania będą wykonywane w siedzibie wykonawcy. Spotkania wykonawcy z przedstawicielami Komisji będą odbywać się w siedzibie Komisji w Brukseli.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres pomocy wejdą 4 następujące zadania uznawane na nierozdzielne i równoważne:

zadanie 1: analiza ilościowa postępów państw członkowskich w zakresie wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

zadanie 2: analiza jakościowa postępów państw członkowskich w zakresie wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

zadanie 3: analiza zużycia biopaliw/biopłynów, biomasy i biogazu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

zadanie 4: przegląd funkcjonowania dobrowolnych systemów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: program prac „Horyzont 2020” na lata 2016–2017.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Directorate-General for Energy, Unit C1, rue Demot 24, office 06/004, 1040 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może być reprezentowany przez maksymalnie 1 osobę. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji ds. otwarcia ofert wymieni nazwy oferentów i poda do wiadomości decyzję dotyczącą dopuszczenia każdej z otrzymanych ofert. Ceny zaproponowane w każdej otrzymanej ofercie nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2017