Usluge - 192937-2017

23/05/2017    S98

Švedska-Stockholm: Poziv na nadmetanje za zaštitarske usluge i usluge recepcije/centrale za Kuću EU-a u Stockholmu, Švedska

2017/S 098-192937

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Predstavništvo Europske komisije u Švedskoj
Poštanska adresa: Box 7323
Mjesto: Stockholm
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 103 90
Država: Švedska
Osoba za kontakt: Head of Administration
E-pošta: comm-rep-sto-upphandling@ec.europa.eu
Telefon: +46 856244411
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2512
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje za zaštitarske usluge i usluge recepcije/centrale za Kuću EU-a u Stockholmu, Švedska

Referentni broj: PR/2017-01-SEC/STO.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zaštitarske usluge i usluge recepcije/centrale za Kuću EU-a u Stockholmu, Švedska.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79992000 Usluge primanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regeringsgatan 65, Stockholm, ŠVEDSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predstavništvo Europske komisije u Stockholmu, Švedska, koje djeluje i u ime Informacijskog ureda Europskog parlamenta u Švedskoj, traži zaštitarske usluge i usluge recepcije/centrale za prostore Kuće EU-a u Stockholmu, Švedska. Cilj je pružanje usluge uniformiranog, osposobljenog i nenaoružanog zaštitara za izvođenje rutinskih zaštitarskih dužnosti i kontrole pristupa te usluga recepcije/centrale.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može obnoviti do 4 puta, za razdoblje od najviše 5 godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponude mogu dostaviti zajednice pružatelja usluga od kojih se ne traži preuzimanje određenog pravnog oblika prije sklapanja ugovora. Ako se zajednici dodijeli ugovor, ona će možda morati preuzeti određeni pravni oblik ako to bude potrebno u svrhu odgovornosti za zaprimanje obrade plaćanja za članove zajednice te za upravljanje uslugom i njezinu koordinaciju.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Plaćanje usluga (uobičajeni raspored plus izvanredne dodatne i posebne usluge) izvršavat će se svakog mjeseca na način utvrđen u nacrtu ugovora, nakon dostavljanja ispravnog računa sastavljenog u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i svim popratnim dokumentima u kojima se navode usluge pružene tijekom predmetnog mjeseca, osobito pisanog zahtjeva javnog naručitelja za izvanredne dodatne i/ili posebne usluge.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/06/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 21/08/2017
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/05/2017