Werken - 192937-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Lyon: Smidswaren

2019/S 081-192937

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPL Lyon Confluence
Postadres: 73 rue Smith
Plaats: Lyon
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
E-mail: akozlowski@lyon-confluence.fr
Telefoon: +33 478387400

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lyon-confluence.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation des travaux d'aménagement des espaces publics du Champ, ZAC Lyon Confluence 2e phase — relance lot nº 3

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316500 Smidswaren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie/mobilier spécial

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26 Rhône
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019