Werken - 192938-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Galway: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2019/S 081-192938

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Galway County Council
N/A
County Hall
Galway
Prospect Hill
Ierland
Contactpersoon: Darragh Connolly
Telefoon: +353 91509085
E-mail: daconnolly@galwaycoco.ie
NUTS-code: IE042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/423

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/423

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=145850&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=145850&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

N67 Ballinderreen to Kinvara Phase 2 Road Realignment

Referentienummer: GCC Road Realignment N67
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The N67 Ballinderreen to Kinvara Road Realignment Scheme consists of the improvement of approximately 3 km of the N67 National Secondary Road between Ballinderreen and Kinvara. Galway County Council is advancing this road re-alignment, which includes:

— approx. 3 km,

— re-alignment of 7 side road junctions,

— various reconfigured accommodation works accesses,

— the scheme comprises of online widening with some sections of off-line construction,

— combined Cycletrack and Footway,

— various retaining walls.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233110
45233120
45233121
45233123
45233124
45233125
45233127
45233129
45233130
45233139
45233140
45233141
45233142
45233160
45233162
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kinvara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The N67 Ballinderreen to Kinvara Road Realignment Scheme consists of the improvement of approximately 3 km of the N67 National Secondary Road between Ballinderreen and Kinvara.

Includes:

— re-alignment of 7 side road junctions,

— various reconfigured accommodation works accesses,

— online widening with some sections of off-line construction,

— combined cycletrack and footway,

— various retaining walls.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Galway County Council
Galway
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019