Werken - 192939-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Mindelheim: Scheidingswanden

2019/S 081-192939

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreiskliniken Unterallgäu AdöR
Postadres: Bad Wörishofer Str. 44
Plaats: Mindelheim
NUTS-code: DE27C Unterallgäu
Postcode: 87719
Land: Duitsland
E-mail: info@kreiskliniken-unterallgaeu.de
Telefoon: +49 82617977128
Fax: +49 82617977160

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kreiskliniken-unterallgaeu.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=164123
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE 3442 Staubschutzwände

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44112310 Scheidingswanden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Staubschutzwände:

— ca. 350 m2 Staubschutzwände mit Brandschutzanforderung F30 bzw. z. T. rauchdicht,

— ca. 30 m2 Abbruch Abhangdecken Holz/Holzwerkstoff F0,

— ca. 20 m2 Abhangdecke Metalldecke F90, abklapppbar,

— ca. 10 m2 GK-Abhangdecke F0,

— ca. 2 St. Innentüren Holz mit Stahl-UZ mit Brandschutzanf. T30 RS, 1-flg. und 2-flg.,

— ca. 1 St. Innentür Stahlblech mit Stahl-UZ mit Brandschutzanf. RS, 1-flg., als Bautür.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27C Unterallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ottobeuren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Staubschutzwände:

— ca. 350 m2 Staubschutzwände mit Brandschutzanforderung F30 bzw. z. T. rauchdicht,

— ca. 30 m2 Abbruch Abhangdecken Holz/Holzwerkstoff F0,

— ca. 20 m2 Abhangdecke Metalldecke F90, abklapppbar,

— ca. 10 m2 GK-Abhangdecke F0,

— ca. 2 St. Innentüren Holz mit Stahl-UZ mit Brandschutzanf. T30 RS, 1-flg. und 2-flg.,

— ca. 1 St. Innentür Stahlblech mit Stahl-UZ mit Brandschutzanf. RS, 1-flg., als Bautür.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Mindelheim

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern
Postadres: Maximilianstr. 39
Plaats: München
Postcode: 80535
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019