Služby - 192943-2017

23/05/2017    S98

Belgicko-Brusel: Služby monitorovania a analýzy médií Švédska

2017/S 098-192943

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Informačná kancelária vo Švédsku
E-mail: epstockholm@ep.europa.eu
Telefón: +46 856244455
Fax: +46 856244499
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.europaparlamentet.se
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2412
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Informačná kancelária Európskeho parlamentu vo Švédsku
Poštová adresa: Regeringsgatan 65, 6 tr.
Mesto/obec: Štokholm
PSČ: 111 56
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Informačná kancelária vo Švédsku
Telefón: +46 856244455
E-mail: epstockholm@europarl.europa.eu
Fax: +46 856244499
Kód NUTS: SE11 Stockholm
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.europaparlamentet.se
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby monitorovania a analýzy médií Švédska.

Referenčné číslo: COMM/DG/AWD/2017/432.
II.1.2)Hlavný kód CPV
92400000 Služby spravodajských agentúr
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto zákazky je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc.

Služby sa budú poskytovať v rámci externého tímu prostredníctvom globálnej platformy monitorovania a analýzy médií Európskeho parlamentu (ďalej len „EPMM“) priamo pre príjemcov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozrite návrh rámcovej zmluvy v súťažných podkladoch.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/09/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Štokholm, pozri súťažné podklady.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/05/2017