Werken - 192943-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Mindelheim: Dakisolatiewerkzaamheden

2019/S 081-192943

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreiskliniken Unterallgäu AdöR
Postadres: Bad Wörishofer Str. 44
Plaats: Mindelheim
NUTS-code: DE27C Unterallgäu
Postcode: 87719
Land: Duitsland
E-mail: info@kreiskliniken-unterallgaeu.de
Telefoon: +49 82617977128
Fax: +49 82617977160
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kreiskliniken-unterallgaeu.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=164129
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE 3310 Dachabdichtung Spengler

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261410 Dakisolatiewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dachabdichtung/Spengler;

— ca. 750 m2 Abdichtung/Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig, Voranstrich,

— ca. 750 m2 Wärmedämmung MF A1,

— ca. 750 m2 Dachabdichtung, Bitumendachbahn, 2-lagig,

— ca. 750 m2 Schutzschicht,

— ca. 600 m2 Rollkiesschüttung 16/32,

— ca. 150 m2 Betonplatten 40 x 40 x 5 cm,

— ca. 270 lfm Attikaabdeckung Alublech, gefälzt,

— ca. 1 St. Rauchabzug,

— ca. 70 m2 Gaubenverblechung, gefälzt,

— ca. 80 lfm Reganfallrohr Edelstahl.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27C Unterallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ottobeuren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dachabdichtung/Spengler:

— ca. 750 m2 Abdichtung/Dampfsperre Bitumenbahn 1-lagig, Voranstrich,

— ca. 750 m2 Wärmedämmung MF A1,

— ca. 750 m2 Dachabdichtung, Bitumendachbahn, 2-lagig,

— ca. 750 m2 Schutzschicht,

— ca. 600 m2 Rollkiesschüttung 16/32,

— ca. 150 m2 Betonplatten 40 x 40 x 5 cm,

— ca. 270 lfm Attikaabdeckung Alublech, gefälzt,

— ca. 1 St. Rauchabzug,

— ca. 70 m2 Gaubenverblechung, gefälzt,

— ca. 80 lfm Reganfallrohr Edelstahl.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Mindelheim

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern
Postadres: Maximilianstr. 39
Plaats: München
Postcode: 80535
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019