Werken - 192947-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192947

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Erdei Csaba
Telefoon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aeek.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000430922019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000430922019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ÁEEK - Nyugat (2/2) kivitelezési eljárások -7 rész

Referentienummer: EKR000430922019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_2/2 kivitelezési eljárások tekintetében - 7 részben

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szt Rafael Kórház Nővérszálló& Mentálhigiéniás kp.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46-48.. Hrsz: 2237 Nővérszálló és Mentálhigiéniás központ földszint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermek pszichiátria elhelyezésére szánt épülete a Zalaegerszeg Kossuth utca 46. szám alatt lévő Nővérszálló és Mentálhigiéniás központ épületegyüttes földszinti része. Az épületrész előző funkciója is járó-betegellátás volt, de átalakítás szükséges az új funkció telepítéséhez. Mindennek következtében az épületrész teljes körű felújítása szükséges.

A felújítással érintett terület összesen: nettó 310,52 m2

A felújítás során elvégzendő feladatok:

1. Az épület villamos hálózatának korszerűsítése (erős és gyenge áram is)

2. Az épület vízvezeték- és szennyvíz vezeték rendszerének cseréje, vizesblokkok felújítása

3. Az épület fűtés rendszerének korszerűsítése

4. Belső funkcionális építészeti átalakítások elvégzése

5. Az épület teljes hőtechnikai szigetelése: homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, a lapos tető víz- hőszigetelése

6. Az érintett épületrész homlokzati hőszigetelése, a hatályos követelményszintet kielégítő szerkezetekkel, vékonyvakolattal

7. Lapostető csapadékvíz elleni, illetve hőszigetelése a hatályos követelmény-szintet kielégítő rétegrendben, a kapcsolódó bádogos és villámhárító szerkezetek cseréjével

8. Homlokzati nyílászárók cseréje a hatályos követelményszintet kielégítő szerkezetekkel, régi copolit üvegfelületek és nyílászárók kibontásával

9. A helyiségek padló- és falburkolatának cseréje, felújítása

10. Belső nyílászárók felújítása, cseréje

11. Helyiségek vakolt falburkolatának felújítása, festése

12. Álmennyezet kialakítása

13. Az épület tervezett szintű akadálymentesítése

14. Tűzjelző rendszer kiépítése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szent Rafael Kórház egynapos sebészet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45262690
45262700
45262800
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 3/1. hrsz. „A” (Hotel Főépület) épület földszint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 3/1. hrsz. alatt az „A” (Hotel Főépület) épület földszintjén valósul meg.

— A fektető részleg kialakítása az A épület földszintjén meglévő Traumatológiai szakambulanciák átalakításával valósul meg. Az elkülönített egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés megváltoztatása szükséges. Az átalakítás során kialakításra kerülnek a kórtermek, új kórtermi fürdőszobák, vizsgáló, nővérpihenő, nővérdolgozó, átfektető és raktárhelyiségek. Az osztály kialakításához szükséges átalakítási, felújítási munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása, padlóburkolatok cseréje, falburkolatok készítése, helyiségek kifestése), gépészeti átalakítások, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum), terv szerinti elektromos átépítések.

Az átalakítással érintett alapterület nagysága: nettó 286,96 m2.

— Az egynapos sebészet műtőblokkja az A épület földszintjéhez kapcsolódva új építésként valósul meg. Az építési engedélyköteles beruházáshoz a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A bővítés az alábbiak szerint történik: a tervezési területen telepített jelenlegi légtechnikai berendezés áttelepítése; a tervezési területen áthaladó közművezetékek áthelyezése/kiváltása; szerkezet építési munkák, szakipari munkák; a gépészeti -, elektromos rendszer /erős és gyenge áram/; orvosigáz rendszer kiépítése; légkezelő rendszer kivitelezése; az új épületrész integrálása a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe.

Az új építésű műtőblokk alapterületének nagysága: nettó 139,49 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 270
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szent Rafael Kórház (felnőtt pszichiátria)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU223
Voornaamste plaats van uitvoering:

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Dr. Jancsó Benedek utca 1., 6123. hrsz. alatt III. pavilon ("100 ágyas"), K.5 Pszichiátria I. Épülete (5. Épület) földszint és 1. emelet

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A tervek szerint az épület földszintjének és 1. emeletének felújításával, részleges átalakításával a mai kornak megfelelő színvonalú pszichiátriai fekvőbeteg osztály kialakítása a cél. A kialakítani kívánt alapterület összesen: földszinten 736,30 m2, 1. emeleten 701,85 m2, összesen: nettó 1438,15 m2

A felújítás során elvégzendő feladatok: belső funkcionális építészeti átalakítások elvégzése, vizesblokkok felújítása, átalakítása és új vizes helyiségek kialakítása, új, akadálymentes mosdó-zuhanyzó kialakítása. A helyiségek padló- és falburkolatának cseréje, felújítása is megtörténik, valamint szükség szerint új álmennyezet építése az áthelyezett vezetékek eltakarására. Belső nyílászárók szükség szerint felújításra, cserére kerülnek. A keleti és nyugati homlokzaton lévő bejárati ajtók cserélődnek, valamint a felújítással és átalakítással érintett szinteken a külső ablakok is. A helyiségek festésre kerülnek. Új akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a közmű csatornában lévő vezetékek (fűtés, víz, tűzivíz, cirkuláció) álmennyezetbe való áthelyezése is megvalósul. A szennyvíz és csapadékvíz vezetékek az épületből, az épület mellett összegyűjtve lesznek kivezetve, valamint a felújítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak, valamint a víz és szennyvízvezetékek cseréje is megvalósul. A felújítással és átalakítással érintett részeken a fűtőtestek és szükség szerint a fűtési vezetékek cseréje is megvalósul. A felújítással és átalakítással érintett részeken megtörténik a meglévő szellőző rendszer az új alaprajzi elrendezéshez való igazítása. Az épület villamos hálózata korszerűsítésre (erős és gyenge áram is) kerül. Felújításra kerül a hálózati elosztó szekrény átalakítása, korszerűsödik a nővérhívó rendszer, kiépítésre került a tűzjelző rendszer.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sopron egynapos sebészet

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri u. 15. 5729/6. hrsz. III. épület 3. emelet és ugyanezen épület 4. emelet lévő IX. műtő

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri u. 15. 5729/6. hrsz. alatt a III. épület 3. emeletén lévő osztályon és ugyanezen épület 4. emeletén lévő IX. műtőben valósul meg.

A felújítás során a 3. emeleti betegszobákban és közlekedőkben padlóburkolat csere valamint fal- és mennyezet festés történik. A fejlesztéssel érintett osztály nettó alapterülete: 262,34 m2

A 4. emeleten lévő jelenlegi nőgyógyászati műtőnél megvalósul a betegút és a személyzet útjának szétválasztása, melyhez az alaprajzi elrendezés megváltoztatása szükséges. A műtő kiszolgáló helyiségeinek újonnan történő kialakítása valósul meg az alábbiak szerint: falak bontása; bemosakodó, steril raktár, fehér-, zöld öltöző, zsilip helyiségek építész kialakítása; belső nyílászárók, automata ajtók elhelyezése; fal-, padló-, mennyezetburkolat készítése. Gépészeti felújítás, építészeti átalakításoknak megfelelően víz, csatorna alapvezetékek kiépítése, szerelvények és szaniterek terv szerinti cseréje, előírt helyiségekben mesterséges szellőzés kialakítása. Elektromos felújítás, alapvezetékelés, szerelvények terv szerinti beépítése, elosztó szekrény telepítése, világítótestek cseréje informatikai, telefon hálózatok alapvezetékelése és csatlakozási pontjainak kiépítése. A fejlesztéssel érintett műtő nettó alapterülete: 72,39 m2

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett alapterület nagysága mindösszesen: nettó 334,73 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szombathely egynapos sebészet

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2714. hrsz. alatt a Sebészeti tömb sebészeti épület 1. emelet és Sebészeti tömb műtőblokk épület földszint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2714. hrsz. alatt a Sebészeti tömbben valósul meg.

Az összesen 40 ágyas fektető részleg kialakítása az egynapos sebészeti ellátás kiszolgálására két ápolási egységben, a meglévő épületrészek felújításával történik.

1. A sebészeti épület első emeletén valósul meg a 30 ágyas fektető egység. A felújítás során a jelenleg üresen álló helyiségeket alkalmassá teszik a fektető követelményeinek, kialakítva az ápolási és vizes helyiségeket is. Szükséges átalakítási, felújítási munkák: falak bontása, építése, külső-, belső nyílászárók cseréje, padlóburkolatok cseréje, vizesblokkok kialakítása, helyiségek kifestése; gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása); orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe; terv szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram)

Az érintett épületrész alapterülete nettó 430,19 m2.

2. A sebészeti tömb, műtőblokk épületének földszintjén a meglévő 8 ágyas fektető részleg + 2 ágy elhelyezésével 10 ágyas egységre való bővítése valósul meg, kismértékű felújítással, a helyiségek festésével, ágysávok bővítésével. A helyiségek hideg-, és meleg burkolatai jó állapotban vannak.

Az érintett épületrész alapterülete nettó 95,52 m2.

3. A sebészeti tömb, műtőblokk épületében a 10 ágyas fektető egység mellett helyezkedik el a 10. számú műtő, itt a jelenlegi előírásoknak nem megfelelő légkezelő és folyadékhűtő berendezés cseréje történik meg.

Az érintett épületrész alapterülete nettó 194,14 m2.

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett alapterület nagysága mindösszesen: nettó 719,85 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 225
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szombathely (felnőtt pszichiátria)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. sz., hrsz:1971. Pszichiátriai Osztály földszint és I. emelet

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A felnőtt akut pszichiátriai ellátás fejlesztése a MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ - SZOMBATHELY, 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. sz., hrsz:1971. alatt a Pszichiátriai Osztály földszintjén és I. emeletén valósul meg, mindösszesen nettó 798 m2 alapterületen.

Megvalósul a helyiségek funkcionális átalakítása, válaszfalak, gépészeti berendezések, elektromos rendszerek elbontása, új, a változott funkciónak megfelelő rendszerek kiépítése, a fürdők és WC helyiségek komplett kialakítása, a meglévő gépészeti és elektromos rendszerekre való csatlakozással. A vizes helyiségekben kerámia padló és falburkolatok kerülnek beépítésre, új nővérállomás létesül, betegmegfigyelő rendszer monitorral, kamerákkal.

A vizesblokkok kialakítása új gépészeti vezetékek, szerelvények, szaniterek és burkolatok kialakításával valósul meg, az átalakítás mértékének megfelelően, belsőterű helyiségekben mesterséges szellőzés biztosításával, meglévő rendszerre, csatlakozási pontra csatlakozva.

Az osztályon lévő kiszolgáló helyiségek is felújításra kerülnek: egész osztályra teljes új aljzatburkolat kerül, (bontható) álmennyezet kerül kialakításra folyosón és vizesblokkokban, (LED-es kivitelű) világítótestek az álmennyezetbe történő elhelyezésével.

Kialakításra kerül a szubintenzív egység a hozzá tartozó betegmegfigyelővel, kiemelt gyógyászati helyiségre vonatkozó előírásoknak megfelelően (antisztatikus burkolat, medikai ágysáv kialakítása világítással, orvosi gáz vételi helyek későbbi kiépítés lehetőségének biztosítása védőcső elhelyezésével).

Az átalakítással érintett területeken a vízhálózat, lefolyó csatorna rendszer, központi fűtési rendszer az átalakítás mértékének megfelelően kialakításra került annak figyelembe vételével, hogy a felújított III. emeleti víz és fűtés rendszer a II. emelet mennyezeti részén kialakított szerelvényekkel a meglévő hálózatról kizárható legyen.

Kártyás beléptető rendszer létesül, a felújított terület homlokzati nyílászárói cserére kerülnek kulccsal zárható, 3 rétegű üvegezéssel ellátott hőszigetelt nyílászárókra, biztonsági ráccsal. A megmaradó belső ajtók szükség szerinti javításra kerülnek.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 335
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szekszárd (felnőtt pszichiátria)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45262690
45262700
45300000
45315100
45350000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. sz., hrsz:4727/7. alatt a Pszichiátriai Osztály I., II. emelet

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A felnőtt akut pszichiátriai ellátás fejlesztése a Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. sz., hrsz:4727/7. alatt a Pszichiátriai Osztály I., II. emeletén valósul meg, mindösszesen nettó 970 m2 alapterületen.

1. emelet: Csak az orvosi szobák kerülnek felújításra, korszerűsítésre. Az orvosi szobákban burkolatcserék, a vizesblokkok teljes felújítása, a szaniterek cseréje, burkolatcserével, illetve festési munkákkal együtt.

2. emelet: Felújítási és átalakítási munkálatok lesznek. Demens részleg kialakítása a folyosó végén lévő helyiségekből, folyosói leválasztással. 2 darab 4 ágyas kórterem felújításával, valamint új megfigyelő pulttal, külön új vizesblokkal, és étkező helyiséggel együtt. A még ki nem cserélt elavult fa homlokzati nyílászárók cseréje, korszerű, hőszigetelt műanyagok nyílászárókra. Belső ajtók cseréje, új korszerű nyílászárókra. Az egész osztályon burkolat csere, villamos hálózat csere és korszerűsítés, éjszakai világítás kiépítése. A meglévő vizesblokkok átalakítása, korszerűsítése, új szaniterek beépítésével. A szükséges helyeken csempézettek lesznek a helyiségek. A csoporthelyiség dohányzó felőli leválasztásának elbontása, és új falazat készítése, az étkező felöli leválasztása új falazattal. A dohányzó helyiségben elszívó ventilátor beépítése. A szükséges helyeken festési, mázolási munkálatok. A szinten lévő orvosi és ügyeletes szoba felújítása burkolatcserével, valamint a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok felújítása, új szaniterek beépítésével, burkolat cserével és festéssel együtt. Az osztályon, a szükséges helyiségekben pánikgombok kiépítése.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-2.2.0-16-2016-00005

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben alapterületre vonatkoznak.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani..

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Öntisztázás: Kbt.64.§.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi rész esetében:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)-(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:

M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk.igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al

Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.

A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak

Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor

Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe

Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állásinyil.-a.

Ha az M.2.a) pontra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt.szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ság szerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.

Ha a jog.ságot - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód -a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.

Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.

AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) és (11a), 321/2015. (X.30.) Kr.1. § (8) és 24. § (1)-(2) bek.re.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:

A) legalább 1 db megvalósult, legalább

1. rész esetében: 200 m2 nettó alapterületű

2. rész esetében: 200 m2 nettó alapterületű

3. rész esetében: 1000 m2 nettó alapterületű

4. rész esetében: 200 m2 nettó alapterületű

5. rész esetében: 500 m2 nettó alapterületű

6. rész esetében: 500 m2 nettó alapterületű

7. rész esetében: 700 m2 nettó alapterületű

Új építmény kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referencia.

Az M/1. pontban felsorolt min.köv.ek értékei részenként maximum 3 db szerződésből adhatóak össze. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy felhasználható több részre is - adott esetben - ugyanaz a referencia, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett.

Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.

M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel valamennyi rész esetében:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Az egyes részek között az átfedés megengedett.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Valamennyi rész esetében:

Jótállás:36 hónap

Késedelem: A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 1 %-a kötbér naptári naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja.

Hibás teljesítés: Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítésre ésszerű határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók

Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a

Teljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a

Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a

Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint

Igényelhető előleg: 30 %, biztosíték: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint

A nyertes aj.tevő 5 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.

A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(6),(8) bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.

Folyt. VI.4.3. pontban

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000430922019)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást

2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;

Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1.-1.3.) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

A 2. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

6. Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében 2019.05.10. 11.00 órai,

A 2. rész tekintetében 2019.05.10. 13.00 órai,

A 3. rész tekintetében 2019.05.10. 14.30 órai,

A 4. rész tekintetében 2019.05.13.15.00 órai,

5. rész tekintetében 2019.05.13. 12.00 órai,

6. rész tekintetében 2019.05.13. 10.00 órai,

7. rész tekintetében 2019.05.08.13.00 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. A kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.

7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.

8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!

— a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)

— a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)

— ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.

10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (300 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.

12. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.

13. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt egyik rész esetében sem köti ajánlati biztosíték adásához.

14. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.

15. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pont szerinti szakembernek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.

16. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter - 00875.

Folyt.:VI.4.3. pontban

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

III.2.2 folyt.:

Tartalékkeret: 1. rész esetében: 10 %, 2 rész esetében: 5 %, 3-7. rész esetében: 10 %,

Von.főbb jogszab.:

2015. évi CXLIII. tv.

272/2014. (XI.5.) „Kr.”

2013. évi V. tv.

2017. évi CL. törvény

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

VI.3. folyt.:

17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

18.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) kebezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.

19.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

20.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

22.) Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását és a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását (együttes feltételek). A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll és a Projekt fizikai zárásának időpontja meghosszabbításra került. Amennyiben ezen feltételek a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósulnak meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával.

23.) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakat figyelembe véve kell eljárnia:

— 4. rész - Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet III. épület IV. emeletén lévő IX. műtő munkaterületként maximum 60 napig áll rendelkezésre

— 5. rész - Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Sebészeti tömb műtőblokk épület földszintjén lévő műtőben a műtő munkaterületként maximum 60 napig áll rendelkezésre

24.) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 104. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzés vonatkozásában korábban

Keretmegállapodást kötött. AK-nek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell arra a körülményre, hogy ugyanazon tárgyban már egy keretmegállapodás is megkötésre került, amelynek AK ezúton tesz eleget, valamint hatályos keretmegállapodás esetén, az újonnan induló eljárás hirdetményének közzétételéről az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket, amely előírásnak AK szintén eleget tesz.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019