Werken - 192950-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Herstellen van wegen

2019/S 081-192950

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
00066001
Zborovská 81/11
Praha
150 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Linda Matějíčková
Telefoon: +420 702010794
E-mail: linda.matejickova@ksus.cz
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ksus.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Správa a údržba silnic

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

II/272 Starý Vestec, přeložka silnice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233142
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Jedná se o přeložku silnice II. třídy č. 272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. Stávající komunikace je vedena skrz obec pomocí dvou blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání je nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Proto bude doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce. Výstavbou vznikne komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Dojde k opravě a vybudování nového odvodnění, včetně nového propustku. Začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována na okružní křižovatku. Konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem. V těchto místech také dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd do obce.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 296 688.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Silnice II/272 v obci Starý Vestec, Středočeský kraj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jedná se o přeložku silnice II. třídy č. 272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. Stávající komunikace je vedena skrz obec pomocí 2 blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání je nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Proto bude doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce. Výstavbou vznikne komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Dojde k opravě a vybudování nového odvodnění, včetně nového propustku. Začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována na okružní křižovatku. Konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem. V těchto místech také dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd do obce.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 296 688.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

II/272 Starý Vestec, přeložka silnice

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona jsou:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – viz ustanovení § 77 odst. 1 zákona,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), a to zejména pro následující obory činností:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- výkon zeměměřičských činností,

c) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to osvědčení o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, pro jednotlivé níže uvedené osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost:

- dopravní stavby,

d) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to úřední oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019