Werken - 192953-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sucha Beskidzka: Zonne-energie

2019/S 081-192953

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polen
Contactpersoon: Beata Grzybek
Telefoon: +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
Fax: +48 338741552
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiatsuski.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platforma.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platforma.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie zestawów solarnych, pomp ciepła i zestawów fotowoltaicznych w domach mieszkalnych na terenie Powiatu Suskiego

Referentienummer: WZ.272.10.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Część nr 1 – wykonanie 1 365 kompletnych instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych,

2) Część nr 2 – wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych,

3) Część nr 3 – wykonanie 546 kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie 1365 kompletnych instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
09332000
45330000
45332200
45310000
45260000
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat suski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 1 – wykonanie 1365 kompletnych instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych,

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – solary, fotowoltaika, pompy ciepła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w osi 4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części nr 1 - 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), obejmującego cały okres związania ofertą.

6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe informacje w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora > 81 %) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu gwarancji producentów Wydłużona o dodatkowy rok gwarancja producentów na: 1) kolektory – 5 punktów 2) podgrzewacze – 5 punktów 3) grupę pompową – 5 punktów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie okresu usuwania wad / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.01.01-12-1094/17-00-XVII/316/FE/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
42511110
45330000
45332200
45310000
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat suski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 2 – wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych,

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w osi 4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części nr 2 – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);;

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), obejmującego cały okres związania ofertą.

6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe informacje w siwz

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu gwarancji producentów (Wydłużona o dodatkowy rok gwarancja producenta na pompę ciepła) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie okresu usuwania wad / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.01.01-12-1094/17-00-XVII/316/FE/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie 546 kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energety

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
45000000
45260000
09331200
09332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat suski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3) Część nr 3 – wykonanie 546 kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej,

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w osi 4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części nr 3 – 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), obejmującego cały okres związania ofertą.

6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe informacje w siwz

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne (Sprawność ogniwa > 17 %) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużenie okresu gwarancji producentów Wydłużona o dodatkowy rok gwarancja producentów na: 1) ogniwa PV – 7,5 punktu 2) falownik – 7,5 punktu / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie okresu usuwania wad / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.04.01.01-12-1094/17-00-XVII/316/FE/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Z uwagi na brak odpowiedniej sekcji w niniejszym ogłoszeniu:

Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Cd VI 3.

Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) dla części nr 1 – posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN.

2) dla części nr 2 – posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN.

3) dla części nr 3 – posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900 000 PLN.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca winien wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu łącznie dla tylu części, na ile składa ofertę (a zatem w przypadku złożenia oferty na wszystkie trzy części – na kwotę 2 650 000 PLN).

Eventuele minimumeisen:

Cd. VI.3

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2.4 (zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego) oraz VI.2.5 (zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI.2.7 i VI.2.8 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2.11(odpis z rejestru) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.1 – VI.3.3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.3.1.1 zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

Dla części nr 1

— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 300 instalacji solarnych o sumarycznej powierzchni absorpcji nie mniejszej niż 1000 m2, przy czym w przynajmniej jedno zadanie obejmujące takie prace o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 złotych brutto.

Dla części nr 2

— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 20 powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, przy czym w przynajmniej jedno zadanie obejmujące takie prace o wartości nie mniejszej niż 180.000 złotych brutto.

Dla części nr 3

— zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 100 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp, przy czym w przynajmniej jedno zadanie obejmujące takie prace o wartości nie mniejszej niż 1.200.000 złotych brutto.

1.3.2 wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Dla części nr 1:

1) jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej powierzchni absorpcji nie mniejszej niż 1000 m2, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 300 instalacji solarnych;

2) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej powierzchni absorpcji nie mniejszej niż 1000 m2, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 300 instalacji solarnych,

3) jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

4) jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dla części nr 2:

1) jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 20 pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej;

2) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 20 pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej;

3) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Cd poniżej

Eventuele minimumeisen:

Cd. III.1.3)

Jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dla części nr 3:

1) jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 takich instalacji;

2) jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 takich instalacji,

3) jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami / kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym - zgodnie przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji (dotyczy to zarówno łączenia funkcji w ramach jednej części, jak i zgłoszenia jednego kandydata do pełnienia danej funkcji w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy Pzp, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w punkcie V.1 SIWZ muszą spełniać łącznie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia umowne w załączniku nr 3 do SIWZ

Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-142862
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową eb2b: https://platforma.eb2b.com.pl/

Szczegóły sposobu składania i otwarcia ofert znajdują się w SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert.

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ofertę należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

1wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

2wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

4zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

8informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

11odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

6. Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – w przypadku odwołania wnoszonego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w lit. 1) i 2).

7. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019