Werken - 192956-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Essen: Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

2019/S 081-192956

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lippeverband
Kronprinzenstraße 24
Essen
45128
Duitsland
Telefoon: +49 201104-2524
E-mail: khalife.hussein@eglv.de
Fax: +49 201104-2891
NUTS-code: DEA13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/82036
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wasserwirtschaftsverband

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuerung der Kläranlage Marl-West

Referentienummer: 1-221618
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252127
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Umbau der Kläranlage Marl-West.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42996500
45262300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kläranlage Marl-West

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kleine Leistungsbeschreibung erforderlich:

— Flächige Betoninstandsetzung des Rechengerinnes,

— Örtliche Betoninstandsetzungsarbeiten,

— Schutzmaßnahmen,

— Herstellung einer Schotterrasenfläche,

— Örtliche Korrosionsschutz arbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 67 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/07/2019
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) aktueller Handelsregisterauszug, für ausländischer Bieter sind die entsprechenden Nachweisen aus dem Herkunftsland einzureichen. (Formblatt 124);

b) Bescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung von Steuern und Sozialversicherung (Formblatt 124).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

a) Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) (Anhang 10 TVgG-NRW;

b) Eigenerklärung gem. Ziffer 3.2 des Runderlasses des Innenministerium zur Korruptionsbekämpfung (Anlage 9).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Westfalen
Albrecht-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Für die Einhaltung von Rechtsbehelfen gelten Fristenregelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die Vergabe stelle weist insbesondere und ausdrücklich auf die in §§134,135 und 160 GWB normierten Fristen hin. Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Lippeverband
Kronprinzenstraße 24
Essen
45128
Duitsland
Telefoon: +49 201104-2524
Fax: +49 201104-2891
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019