Werken - 192959-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Morval: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192959

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Synd Alim Eau Potable Lesboeufs Morval
Postadres: Mairie de Morval — 2 rue de Ginchy
Plaats: Morval
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62450
Land: Frankrijk
E-mail: mairie-morval@orange.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Syndicat des eaux

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de réfection du château d'eau de Morval

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019