Werken - 192967-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192967

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29
Kraków
30-393
Polen
Contactpersoon: Anna Wilk
Telefoon: +48 126524526
E-mail: anna.wilk@babinski.pl
Fax: +48 126524459
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.babinski.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.babinski.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 4B

Referentienummer: ZP-6/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 4B” wraz z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych obowiązujących przepisów, zwane dalej Przedmiotem umowy, które zostanie zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 4B”.

2) W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca:

2.1) Opracuje kompletną dokumentację projektową, uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz decyzje prawem wymagane dla rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych.

2.2) Wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2.1), oraz będzie pełnił nadzór autorski.

3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1) w zakresie wskazanym w pkt. 2.1):

1. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez KKAD Sp. z o.o. pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 4B” i uzgodnienia z Zamawiającym;

2. uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych celem uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;

3.2) w zakresie wskazanym w pkt. 2.2):

1. wykona roboty budowlane fundamentów;

2. wykona roboty budowlane pomieszczeń w piwnicach;

3. wykona roboty budowlane pomieszczeń na parterze, I piętrze i poddaszu;

4. wykona roboty dotyczące instalacji elektrycznych;

5. wykona roboty dotyczące instalacji sanitarnych;

6. wykona roboty budowlane dachu;

7. wykona roboty budowlane elewacji;

8. wykona roboty budowlane i instalacyjne dotyczące budowy urządzenia dźwigowego, które zapewni osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji i pomieszczeń budynku nr 4B oraz możliwość swobodnego poruszania się po otaczającym go terenie;

9. dostosuje budynek nr 4B do potrzeb osób niepełnosprawnych;

10. zagospodaruje teren wokół budynku nr 4B;

11. po zakończeniu robót budowlanych przywróci do stanu pierwotnego teren budowy oraz wywiezie i zutylizuje odpady;

12. pełnić będzie nadzór autorski nieprzerwanie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

13. uzyska w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, ostateczną decyzję obejmującą całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku nr 4B, zgodnie z jego przeznaczeniem;

14. opracuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we worze umowy – załączniku nr 4 do SIWZ.

4) Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym autorstwa KKAD Sp. z o.o. oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz załączonej umowie (załącznik nr 4 do SIWZ). Ponadto przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami oraz normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie robót budowlanych brak jest dokładnych opisów technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien takie prace wykonać.

5) Okres rękojmi na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa oraz rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą określone zostały we wzorze umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami SIWZ i umowy (zał. nr 4 do SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowa gwarancja / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 30.5.2019 r.

Wykonawca może uczestniczyć w wizji lokalnej budynku nr 4b, która odbędzie się w dniu 7.5. 2019 r., o godz. 12:00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości minimum 1,600 000 PLN brutto

lub

— co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto każde.

Odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. zawierające co najmniej roboty z zakresu robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych – na załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość zamówienia na roboty budowlane to wartość wskazana w jednej umowie zawartej przez Wykonawcę.

Do wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca dołączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i załączonych dowodów.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy kreślone zostały we wzorze umowy - załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków – Budynek nr 28.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że wpisany pkt. IV.2.6) okres 2 miesięcy, w których oferent będzie związany ofertą oznacza 60 dni.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

— art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt8ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenia Wykonawcy (na zał. nr 6 do SIWZ):

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej składają dokumenty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ponadto, poza oświadczeniami i dokumentami, o których powyżej w ogłoszeniu, Wykonawca składa:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ;

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SIWZ;

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ;

4. Oświadczenie Wykonawcy - Wykaz robót budowlanych – zał. nr 5 do SIWZ

5. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 7 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje:

— udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

— udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

— przeprowadzić aukcji elektronicznej,

— zawarcia umowy ramowej,

— rozliczenia w walutach obcych (rozliczenia będą w złotych polskich),

— zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający – na podstawie art.24aa ustawy Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a dopiero potem zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (zgodnie z zapisami sekcji VII i X SIWZ).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019