Werken - 192968-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Mandelieu: Klipbeschermingswerken

2019/S 081-192968

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Escota — Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes
Nationaal identificatienummer: 562 041 525 00071
Postadres: 432 avenue de Cannes — BP nº 41
Plaats: Mandelieu Cedex
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06211
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés contrats
E-mail: marches.escota@vinci-autoroutes.com
Telefoon: +33 493485000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vinci-autoroutes.com

Adres van het kopersprofiel: https://consultations.escota.com

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionnaire autoroutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autoroute A8 – PR 223.200 – Secteur de la Giraude – Travaux de remplacement et de complément d’écrans de filets pare-blocs

Referentienummer: DMO.PC-18.029-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45243100 Klipbeschermingswerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45243110 Klipstabilisatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 187
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019