Werken - 192969-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsko-Biała: Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

2019/S 081-192969

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
Postadres: ul. Kopytko 13
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-382
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Pigan
E-mail: izabela.pigan@katowice.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 338183169
Fax: +48 338183169

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_bielsko
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka

Referentienummer: SA.20.9.2017.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”. Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „Pro-Zat” 43-360 Bystra, ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225 Bielski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra oddz.:72, 75, 81.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności pt. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamówienie obejmuje:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02,ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

Roboty budowlane: „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”. Lokalizacja: województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra, oddział: 72, 75, 81. Lokalizacje (adresy leśne, działki ewidencyjne) objęte usługą projektową mogą ulec nieznacznej zmianie.Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „Pro-Zat” 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bielsko.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej". Dokument ten stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.; zaleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Założeniami Zamawiającego, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem robót budowlanych; Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.Wszystkie zadania są zlokalizowane na terenie objętym ochroną Natura 2000. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywały czynności związane z wykonywaniem zamówienia. Wymóg będzie spełniony w razie osobistej realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/06/2019
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02 ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis przedmiotu zamówienia c.d.:Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę lub kopie umów, Nieprzedłożenie umów będzie skutkować naliczeniem kar umownych i zawiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 150 000,00 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 150 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane o wartości min. 150 000 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, przebudowy, odbudowie lub remontu obiektu budowlanego w terenie górskim i leśnym tj.: zabudowa potoków górskich lub zbiornik wodny lub droga leśna. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;

— warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z t. j. 2017 r. poz. 1332 ze zm. zwane dalej Prawem Budowlanym). Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane.

Uwaga:

Przez teren leśny rozumie się: teren sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las oznaczony symbolem „Ls”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034). Przez teren górski rozumie się: teren położony powyżej 350 m n.p.m.

Eventuele minimumeisen:

Jeżeli w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie (2) odrębne roboty budowlane o wartości min. 150 000 PLN brutto każda.

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Plaats:

Nadleśnictwo Bielsko w sali konferencyjnej Nadleśnictwa- parter. Adres 43-382 Bielsko-Biała ul. Kopytko 13

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt. 4-8 Pzp. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2) art. 24 ust. 5 pkt. 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

3) art. 24 ust. 5 pkt. 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Pzp;

4) art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z SIWZ:

Informacja z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, odpisz właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument, informację z KRK w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ, wykaz robót wraz z dowodami, iż roboty wykonano prawidłowo, wykaz robot skierowanych do realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wadium - zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. Opis sposobu wniesienia wadium znajduje się w pkt. 9 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019