Werken - 192969-2019

25/04/2019    S81    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

2019/S 081-192969

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
Adres pocztowy: ul. Kopytko 13
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Pigan
E-mail: izabela.pigan@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 338183169
Faks: +48 338183169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_bielsko
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka

Numer referencyjny: SA.20.9.2017.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”. Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „Pro-Zat” 43-360 Bystra, ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 170 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra oddz.:72, 75, 81.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności pt. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamówienie obejmuje:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02,ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

Roboty budowlane: „Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka”. Lokalizacja: województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice, obręb ewidencyjny Bystra Śląska, działka nr 1033/1, 861/3 862, 863, 949/3, 850/7, 864, 865, 1033/2, 850/6, 1033/5, leśnictwo Bystra, oddział: 72, 75, 81. Lokalizacje (adresy leśne, działki ewidencyjne) objęte usługą projektową mogą ulec nieznacznej zmianie.Roboty budowlane polegające na budowie sześciu bystrzy kamiennych oraz likwidacji jednego przepustu rurowego.Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Andrzeja Zaniata prowadzącego Usługi Projektowe „Pro-Zat” 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bielsko.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej". Dokument ten stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.; zaleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Założeniami Zamawiającego, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem robót budowlanych; Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.Wszystkie zadania są zlokalizowane na terenie objętym ochroną Natura 2000. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywały czynności związane z wykonywaniem zamówienia. Wymóg będzie spełniony w razie osobistej realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 170 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/06/2019
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer Zadania: 02-02-2.1-02 ID postępowania: 02-02/R/02/UE/a/1-1

II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia c.d.:Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę lub kopie umów, Nieprzedłożenie umów będzie skutkować naliczeniem kar umownych i zawiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 150 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 150 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane o wartości min. 150 000 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, przebudowy, odbudowie lub remontu obiektu budowlanego w terenie górskim i leśnym tj.: zabudowa potoków górskich lub zbiornik wodny lub droga leśna. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;

— warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z t. j. 2017 r. poz. 1332 ze zm. zwane dalej Prawem Budowlanym). Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane.

Uwaga:

Przez teren leśny rozumie się: teren sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las oznaczony symbolem „Ls”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034). Przez teren górski rozumie się: teren położony powyżej 350 m n.p.m.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jeżeli w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie (2) odrębne roboty budowlane o wartości min. 150 000 PLN brutto każda.

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2019
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Bielsko w sali konferencyjnej Nadleśnictwa- parter. Adres 43-382 Bielsko-Biała ul. Kopytko 13

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt. 4-8 Pzp. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2) art. 24 ust. 5 pkt. 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

3) art. 24 ust. 5 pkt. 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Pzp;

4) art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z SIWZ:

Informacja z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, odpisz właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument, informację z KRK w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ, wykaz robót wraz z dowodami, iż roboty wykonano prawidłowo, wykaz robot skierowanych do realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Wadium - zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. Opis sposobu wniesienia wadium znajduje się w pkt. 9 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019