Werken - 192969-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsko-Biała: Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing

2019/S 081-192969

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
Postadres: ul. Kopytko 13
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-382
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Pigan
E-mail: izabela.pigan@katowice.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 338183169
Fax: +48 338183169

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych na potoku Bysterka

Referentienummer: SA.20.9.2017.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225 Bielski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/06/2019
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019