Werken - 192972-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Warmte-isolatiewerkzaamheden

2019/S 081-192972

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESH Sogemac Habitat
1 quai de Grenelle — CS 21598
Paris Cedex 15
75732
Frankrijk
Telefoon: +33 156772939
E-mail: r.guilbert@sogemac.com
Fax: +33 156772974
NUTS-code: FR1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ESH HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réhabilitation thermique de 609 logements à Draveil 91210

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45321000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réhabilitation thermique de 609 logements à Draveil 91210.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Désamiantage — 609 logements à Draveil

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262660
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de désamiantage résidence Orme des Mazières à Draveil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: RSE / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site: https://www.marches-securises.fr à compter du 23.4.2019.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppe gros œuvre VRD intérieurs — 609 logements à Draveil

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enveloppe — Gros œuvre — VRD — Intérieurs résidence Orme des Mazières à Draveil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: RSE / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site: https://www.marches-securises.fr à compter du 23.4.2019.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures — Occultations — 609 logements à Draveil

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures — Occultations résidence Orme des Mazières à Draveil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: RSE / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site: https://www.marches-securises.fr à compter du 23.4.2019.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lots techniques — Électricité — CVC — Plomberie — 609 logements à Draveil

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots techniques — Électricité — CVC — Plomberie résidence Orme des Mazières à Draveil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: RSE / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site: https://www.marches-securises.fr à compter du 23.4.2019.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site: https://www.marches-securises.fr à compter du 23.4.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal de Paris
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal de Paris
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019