Werken - 192980-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Herstellen van wegen

2019/S 081-192980

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polen
Contactpersoon: siedziba zamawiajacego
Telefoon: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Fax: +48 126167417
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII

Referentienummer: 2/II/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233142
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej - Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV – VII.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

1) prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymywania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

2) prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

c) Inf. dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte są w części VI pkt. 8 SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 26 806 219.51 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej - Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV – VII.

2. Zakres prac obejmuje m.in.:

1) prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymywania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

2) prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

3. Szczegółowy rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych.

UWAGA!

Ilości robót podane w przedmiarze są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie.

4. Wykonawca powinien dysponować bazą sprzętową na terenie Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposażoną w telefony: stacjonarny z faksem, telefony komórkowe i Internet, czynne 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w/w bazy.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:

— pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

— pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

6. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. Wymagany okres gwarancji:

— 12 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem - dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych

— minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów

(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).

8. Rozliczenie prac:

— wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie,

— w przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w zestawieniu uzgodnionych cen jednostkowych możliwe będzie ich skalkulowanie na podstawie nośników cenowych zawartych w „Sekocenbud” /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujących w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia,

— określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

9. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— specyfikacji technicznej – załącznik nr 5 do SIWZ,

— przedmiaru robót – załącznik nr 7 do SIWZ,

— wykazu ulic dla wyszczególnionego obszaru utrzymaniowego – załącznik nr 8 do SIWZ,

— wykazu narzędzi i urządzeń – załącznik nr 9 do SIWZ.

10. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Szczególowe inf. w cz. I SIWZ ppkt. h)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zam. wyznacza nast. os. do kontaktu z Wyk:

Witold Seweryn - tel. (12) 616 75 82 (sprawy merytoryczne)

Rafał Lisowski - tel. (12) 616 71 01 (sprawy merytoryczne),

Anna Zaucha - tel. (12) 616 73 35 (sprawy proceduralne)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-075902
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Firma Handlowo-Usługowa "WANTA" Piotr Zębol
ul. Malejowska 90
Jordanów
34-240
Polen
Telefoon: +48 122630144
E-mail: fhuwanta@gmail.com
Fax: +48 123764246
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tadeusz Zębol Firma "TAWA-TRANS"
Tokarnia 35
Tokarnia
32-436
Polen
NUTS-code: PL21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 667 213.87 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 806 219.51 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019