Bauleistung - 192981-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Straldzha: Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2019/S 081-192981

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Straldzha
000970432
ul. „Hemus“ No. 12
Straldzha
8680
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh.Petya Angelova
Telefon: +359 47616980
E-Mail: straldjainf@yahoo.com
Fax: +359 47616465
NUTS-Code: BG343

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.straldzha.net/

Adresse des Beschafferprofils: http://87.121.78.88/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Стралджа с 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на СМР за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Стралджа“ с 4 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“,

— обособена позиция № 2 „Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа“,

— обособена позиция № 3 „Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49)“,

— обособена позиция № 4 „Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника“.

Пълно описание на предвидените дейности, видове работи и изисквания, включително и количествени сметки, са представени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 622 640.58 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG343
Hauptort der Ausführung:

Община Стралджа

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ОП № 1 „Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“.

Ул. „Никола Петков“, гр. Стралджа; улица „Марица“, гр. Стралджа, от път III 7007 — през О.Т. 78 до О.Т. 75, км 0+000 до км 0+464.15; ул. „Стара Планина“, гр. Стралджа — от път III-7007 — от ОТ 98 до ОТ 51, от км 0+003,50 до км 0+274,63; улица „Иван Вазов“, гр. Стралджа — от път III-7007 — от О.Т. 181 О.Т. 182 през О.Т. 179 до О.Т. 165 от км 0+000 до км 0+403,07. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част 3 „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG343
Hauptort der Ausführung:

Община Стралджа

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа.

Участъкът, предмет на наст. разработка, започва от О.Т. 45-33-16 до О.Т. 13. Съществ. асфалт. настилка (там, където я има) е в много лошо състояние, с множество пукн., неравности и дупки. Съществ. асф. покритие е с деб. от около 1 см. Няма изградени тротоари. Съществ. бет. бордюри са в много лошо състояние с изчерпани риголи на нивото на път. настилка. По цялата дълж. на улицата се предвижда изграждане на нови бет. бордюри — 18/35 см, както и изгражд. на нов тротоар от бет. плочи, страна дясно и страна ляво от км 0+320. Към входовете на сгр., бет. бордюр ще бъде понижен и изпълнен с ригола от 5 см. При кръстовищата се предв. бет. бордюр, респ. тротоара да бъдат понижени до нивото на настилкта, за да осъществ. безпрепятствен достъп и обслужване от хора в неравност. положение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т.49)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG343
Hauptort der Ausführung:

Община Стралджа

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49).

Участъкът, предмет на настоящата разработка, започва от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49. Съществуващата настилка е земна.

По цялата дължина на улицата се предвижда изграждане на нови бетонови бордюри — 18/35 см, както и изграждането на нов тротоар от бетонови плочи, страна ляво и страна дясно с ширина от B=2 м.

Към входовете на сградите бетоновият бордюр ще бъде понижен и изпълнен с ригола от 5 см. При кръстовищата се предвижда бетоновия бордюр, респективно тротоара да бъдат понижени до нивото на настилка, за да осъществява безпрепятствен достъп и обслужване от хора в неравностойно положение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG343
Hauptort der Ausführung:

Община Стралджа

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 4 „Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника“

Разглежданият участък започва от републикански път II-53 и завършва при ОТ 102. В участъка от км 0+000 до км 0+185 (кръстовище с ул. „Княз Дондуков“) има съществуваща асфалтова настилка, като в този участък се предвижда рехабилитация с локални ремонти, където е необходимо. В участъка от км 0+185 до км 0+387 няма съществуваща настилка и ще бъде предвидена пълна настилка. В разглеждания участък тротоарите са земни, като в проекта се предвижда направата на нов тротоар с плочи, като в края на улицата поради малкото разстояние между дворищните огради не се предвижда изграждането на тротоари. Предвижда се фрезоване и полагане на 2 асфалтови пласта на всички кръстовища, които са със съществуваща настилка, и полагане на нова настилка на кръстовищата, при които няма изградена съществуваща настилка.

С проекта е спазена действащата регулация на улицата

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 126-287103
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-360
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarien
Telefon: +359 24437464
E-Mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 099 269.60 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-359
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarien
Telefon: +359 24437464
E-Mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 268 596.89 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 254 949.89 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-358
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarien
Telefon: +359 24437464
E-Mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 143 434.20 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 134 707.03 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-357
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarien
Telefon: +359 46663264
E-Mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-Code: BG343
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarien
Telefon: +359 24437464
E-Mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 141 570.45 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 133 714.06 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Краен срок за подаване на жалби — 12.3.2019 г.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019