Werken - 192981-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Straldzha: Aanleg van snelwegen en wegen

2019/S 081-192981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Straldzha
000970432
ul. „Hemus“ No. 12
Straldzha
8680
Bulgarije
Contactpersoon: inzh.Petya Angelova
Telefoon: +359 47616980
E-mail: straldjainf@yahoo.com
Fax: +359 47616465
NUTS-code: BG343

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.straldzha.net/

Adres van het kopersprofiel: http://87.121.78.88/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Стралджа с 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на СМР за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Стралджа“ с 4 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“,

— обособена позиция № 2 „Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа“,

— обособена позиция № 3 „Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49)“,

— обособена позиция № 4 „Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника“.

Пълно описание на предвидените дейности, видове работи и изисквания, включително и количествени сметки, са представени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 622 640.58 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Стралджа

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ОП № 1 „Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“.

Ул. „Никола Петков“, гр. Стралджа; улица „Марица“, гр. Стралджа, от път III 7007 — през О.Т. 78 до О.Т. 75, км 0+000 до км 0+464.15; ул. „Стара Планина“, гр. Стралджа — от път III-7007 — от ОТ 98 до ОТ 51, от км 0+003,50 до км 0+274,63; улица „Иван Вазов“, гр. Стралджа — от път III-7007 — от О.Т. 181 О.Т. 182 през О.Т. 179 до О.Т. 165 от км 0+000 до км 0+403,07. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част 3 „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Стралджа

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа.

Участъкът, предмет на наст. разработка, започва от О.Т. 45-33-16 до О.Т. 13. Съществ. асфалт. настилка (там, където я има) е в много лошо състояние, с множество пукн., неравности и дупки. Съществ. асф. покритие е с деб. от около 1 см. Няма изградени тротоари. Съществ. бет. бордюри са в много лошо състояние с изчерпани риголи на нивото на път. настилка. По цялата дълж. на улицата се предвижда изграждане на нови бет. бордюри — 18/35 см, както и изгражд. на нов тротоар от бет. плочи, страна дясно и страна ляво от км 0+320. Към входовете на сгр., бет. бордюр ще бъде понижен и изпълнен с ригола от 5 см. При кръстовищата се предв. бет. бордюр, респ. тротоара да бъдат понижени до нивото на настилкта, за да осъществ. безпрепятствен достъп и обслужване от хора в неравност. положение.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т.49)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Стралджа

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49).

Участъкът, предмет на настоящата разработка, започва от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49. Съществуващата настилка е земна.

По цялата дължина на улицата се предвижда изграждане на нови бетонови бордюри — 18/35 см, както и изграждането на нов тротоар от бетонови плочи, страна ляво и страна дясно с ширина от B=2 м.

Към входовете на сградите бетоновият бордюр ще бъде понижен и изпълнен с ригола от 5 см. При кръстовищата се предвижда бетоновия бордюр, респективно тротоара да бъдат понижени до нивото на настилка, за да осъществява безпрепятствен достъп и обслужване от хора в неравностойно положение.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Стралджа

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 4 „Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника“

Разглежданият участък започва от републикански път II-53 и завършва при ОТ 102. В участъка от км 0+000 до км 0+185 (кръстовище с ул. „Княз Дондуков“) има съществуваща асфалтова настилка, като в този участък се предвижда рехабилитация с локални ремонти, където е необходимо. В участъка от км 0+185 до км 0+387 няма съществуваща настилка и ще бъде предвидена пълна настилка. В разглеждания участък тротоарите са земни, като в проекта се предвижда направата на нов тротоар с плочи, като в края на улицата поради малкото разстояние между дворищните огради не се предвижда изграждането на тротоари. Предвижда се фрезоване и полагане на 2 асфалтови пласта на всички кръстовища, които са със съществуваща настилка, и полагане на нова настилка на кръстовищата, при които няма изградена съществуваща настилка.

С проекта е спазена действащата регулация на улицата

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор БФП 28/07/2/0/00429 от07.12.2017г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на тер-ята на Община Стралджа" по подм.7.2. от мярка-7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-287103
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-360
Perceel nr.: 1
Benaming:

Реконструкция на улици в гр. Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarije
Telefoon: +359 24437464
E-mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099 269.60 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-359
Perceel nr.: 2
Benaming:

Реконструкция на ул. „Васил Коларов“, с. Лозенец и съпътстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, община Стралджа

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarije
Telefoon: +359 24437464
E-mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 596.89 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 254 949.89 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-358
Perceel nr.: 3
Benaming:

Реконструкция на ул. с. Каменец (от О.Т. 89-88-40 до О.Т. 49)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarije
Telefoon: +359 24437464
E-mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 434.20 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 707.03 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-357
Perceel nr.: 4
Benaming:

Реконструкция на ул. „Девети септември“, с. Войника

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Обединение „Мараш 2018“ ДЗЗД
177348486
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Трейс Ямбол“ АД
128005374
ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет. 3
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 46663264
E-mail: pto_psf@tracebg.com
Fax: +359 46663264
NUTS-code: BG343
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Арете Строй“ ЕООД
200360121
ул. „Сини вир“ № 15
София
1379
Bulgarije
Telefoon: +359 24437464
E-mail: office@aretestroy.com
Fax: +359 24437464
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 570.45 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 714.06 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Краен срок за подаване на жалби — 12.3.2019 г.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019