Werken - 192982-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Wegenbouwwerken

2019/S 081-192982

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Wieliczka
351555364
ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: Dorota Męka
Telefoon: +48 122634100
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Fax: +48 122786860
NUTS-code: PL214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wieliczka.eu

Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Referentienummer: WZP.271.30.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71332000
71352000
71354000
45100000
45111200
45233000
45233129
45233123
45233140
45233161
45233162
45233221
45316213
42131160
44160000
44161000
45232130
45112000
45112200
45112210
45231000
45231100
45231110
45231112
45230000
45311200
45311000
45315100
45315700
45316000
45316100
45316200
45317000
51314000
71200000
71221000
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 181-409290

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019