Werken - 192987-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Tegels

2019/S 081-192987

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Unternehmensbereich Schulen
9110015233841
Trabrennstraße 2c
Wien
1020
Oostenrijk
Telefoon: +43 502440
E-mail: office.ubs@big.at
NUTS-code: AT130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.big.at/ueber-uns/unternehmensbereiche/schulen/

Adres van het kopersprofiel: www.big.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienbewirtschaftung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1100 Wien, Ettenreichgasse 45 a-c, Pädagogische Hochschuhe (PH) und Bundesanstalt für Elementarpädagogig (BAfEP) — Fliesenlegerarbeiten

Referentienummer: 90.119/75-UBS/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111700
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1100 Wien, Ettenreichgasse 45 a-c, Pädagogische Hochschuhe (PH) und Bundesanstalt für Elementarpädagogig (BAfEP) — Fliesenlegerarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 266 822.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

1100 Wien

Ettenreichgasse 45 a-c

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 27 000 m2 NRF — Generalsanierung und Zubau

Verlegung von Fliesen auf Wänden und Böden einschl. Vorarbeiten im Bestand und in den Neubauten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: verlängerte Gewährleistung / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Schlüsselpersonal — Bauleiter / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042114
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HB Fliesen GmbH
9110022719925
Daimlerstraße 3
Mauthausen
4310
Oostenrijk
E-mail: office@hb-fliesen.at
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 266 822.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgerich
Wien
1030
Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019