Werken - 192988-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Lovech: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192988

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Lovech
000291591
ul. „Targovska“ No. 22
Lovech
5500
Bulgarije
Contactpersoon: Nayden Valchev
Telefoon: +359 68688242
E-mail: lovechrsk@gmail.com
Fax: +359 68688280
NUTS-code: BG315

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lovech.bg

Adres van het kopersprofiel: https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_lovech

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: местно самоуправление

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор, във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна... Продължава в II.1.4)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Продължава от II.1.1): ...жилищна сграда с адрес гр. Ловеч, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, ж.б. „Лястовица“, част от проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч — етап 1“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014—2020 г.

Сградата е строена е през 1970 г., с РЗП 1 072,80 м2. Енергоспестяващите мерки от избрания пакет П1 са топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива, топлинно изолиране на пода, подмяна на стълбищното осветление. Сградата е 4-та категория. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изпълнят мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда в съответствие с енергийното обследване и техническия паспорт.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 128 193.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
71315000
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Ловеч

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Сградата е обследвана за установяване на техническите ѝ характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1—3 от ЗУТ, изготвено е архитектурно заснемане и е съставен технически паспорт. Сградата притежава валиден сертификат за енергийна ефективност, вписан в АУЕР, който е изготвен след извършено обследване за енергийна ефективност. Строена е през 1970 г., с РЗП 1 072,80 м2. Състои се от 1 секция с 1 вход с 4 надземни и 1 полуподземен етаж. Изградена е монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция — плочи, греди, колони, тухлени шайби, ивични и единични стоманобетонни фундаменти и скатен стоманобетонен покрив. Дебелината на тухлената зидария е от 25 до 12 см. Не са установени недопустими напуквания по конструктивните елементи. По тавана на помещенията в сутерена няма положена топлоизолация. Топлоизолация е положена частично по фасадните стени. Частично е подменена и дървената дограма с PVC дограма със стъклопакет. Осветителната инсталация е стара и неефективна. Прод. в II.2.14).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0005-С01 ПО 1 на ОПРР 2014-2020г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Прод. от II.2.4): Енергоспестяващите мерки от избрания пакет П1 са топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива, топлинно изолиране на пода, подмяна на стълбищното осветление. Строежът е 4-та категория.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 250-576723
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BG16RFOP001-1.020-0005-C01-S-09
Benaming:

Инженеринг — проектиране, извършване на СМР и осъществяване на АН, във връзка с прилагане на мерки за ЕЕМЖС с адрес гр. Ловеч ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, ж.б. „Лястовица“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„КНД-Консулт“ ООД
109571923
ж. к. „Дупница“, бл. 2
Дупница
2600
Bulgarije
Telefoon: +359 886401819
E-mail: val.sto@abv.bg
Fax: +359 886401819
NUTS-code: BG415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 734.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 193.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019