Werken - 192989-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

2019/S 081-192989

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Logeo Méditerranée
72 avenue de Toulon
Marseille (13006)
13006
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Henry Aurélie
E-mail: ahenry@mfp-groupevalophis.com
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.maison-familiale-de-provence.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.maison-familiale-de-provence.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction de 77 logements locatifs — Résidence L'Oliveraie — 13490 Jouques — Lot no 5 Étanchéité

Referentienummer: JOUQUES LOT 5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Construction de 77 logements locatifs — Résidence L'Oliveraie — 13490 Jouques — Lot no 5 Étanchéité.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 072 947.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jouques (13490).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Construction de 77 logements locatifs — Résidence L'Oliveraie — 13490 Jouques — Lot no 5 Étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 250-576716
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Étanchéité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Massilia étanchéité du Var
ZA Le Palyvestre — 196 rue du Nicéphore Niepce
Hyères
83400
Frankrijk
NUTS-code: FRL05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
Frankrijk

Internetadres: https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/tgi-13206-01

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Direction des affaires juridiques de Marseille
place Félix-Baret — CS 80001
Marseille
13006
Frankrijk

Internetadres: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts/comite_local_marseille.pdf

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
Frankrijk

Internetadres: https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/tgi-13206-01

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019