Werken - 192992-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Sarcelles: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192992

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Sarcelles
14 place de France
Sarcelles
95200
Frankrijk
Telefoon: +33 134382788
E-mail: commande.publique@sarcelles.fr
NUTS-code: FR108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sarcelles.e-marchespublics.com

Adres van het kopersprofiel: http://sarcelles.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en place d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire Bois Joli

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché concerne les travaux de mise en place d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire Bois Joli à Sarcelles.

Les prestations du présent marché seront rémunérées sur la base d'un prix global et forfaitaire, indiqué à l'acte d'engagement.

Le prix est révisé selon les conditions spécifiées à l'article 3.3. du CCAP du présent marché.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 339 103.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché concerne les travaux de mise en place d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire Bois Joli à Sarcelles.

Les prestations du présent marché seront rémunérées sur la base d'un prix global et forfaitaire, indiqué à l'acte d'engagement.

Le prix est révisé selon les conditions spécifiées à l'article 3.3 du CCAP du présent marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie employée pour respecter les délais imposés / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0849
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mise en place d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire Bois Joli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lutece
chemin des Femmes
Fontenay-Trésigny
77610
Frankrijk
Telefoon: +33 164063040
Fax: +33 164063050
NUTS-code: FR108
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 339 103.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339 103.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 930322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk
Telefoon: +33 130173400
E-mail: Greff.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 930322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk
Telefoon: +33 130173400
E-mail: Greff.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019