Werken - 192993-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nantes: Ruwbouw

2019/S 081-192993

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Nantes
Postadres: 2 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nantes Cedex 1
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44094
Land: Frankrijk
E-mail: laurence.jouneau@nantesmetropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nantes.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.nantesmetropole.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Quartier centre ville — 13 rue de Briord — travaux de rénovation du bâtiment Briord (ex-Esbanm) pour les locaux de la Direction du patrimoine et de l'archéologie (DPARC)

Referentienummer: 2019-80040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Quartier centre ville — 13 rue de Briord — travaux de rénovation du bâtiment Briord (ex-Esbanm) pour les locaux de la Direction du patrimoine et de l'archéologie (DPARC).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 587 397.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros œuvre

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches tecniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture ardoise

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261212 Leidekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Couverture ardoise

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie - cloisons sèches

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000 Pleisterwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plâtrerie - cloisons sèches

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie bois

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds suspendus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plafonds suspendus

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sol souple - carrelage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432130 Vloerbekledingswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtement de sol souple - carrelage

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Monte handicapés avec table à ciseau

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie - chauffage - ventilation

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie - chauffage - ventilation

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux et qualité des matériaux et ouvrages au regard des fiches techniques / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux, des dispositions proposées par l'entreprise au regard des délais / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence des mesures relatives à la prise en compte de l'environnement / sécurité / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pse 1: Salle de réunion bâtiment Médiéval

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80040
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gros œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ACR construction
Postadres: 19 rue de la Minée
Plaats: Couëron
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44220
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 221.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80041
Perceel nr.: 2
Benaming:

Couverture ardoise

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Guesneau Couverture — SAS couverture et bardage
Postadres: 129 rue Robert Schuman
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 302.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80042
Perceel nr.: 3
Benaming:

Plâtrerie — cloisons sèches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMH — atelier Menuiserie Heulinois
Postadres: 10 rue des Ragonnières
Plaats: La Chapelle-Heulin
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44330
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 747.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80043
Perceel nr.: 4
Benaming:

Menuiserie bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMH — atelier Menuiserie Heulinois
Postadres: 10 rue des Ragonnières
Plaats: La Chapelle-Heulin
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44330
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 582.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80044
Perceel nr.: 5
Benaming:

Plafonds suspendus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Acoustic'One
Postadres: 2 allée Beau Rivage
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 658.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80045
Perceel nr.: 6
Benaming:

Revêtement de sol souple — carrelage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nicoletta & Cie
Postadres: 7 rue Bobby Sands
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80046
Perceel nr.: 7
Benaming:

Peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loire décoration
Postadres: 8 rue des Entrepreneurs
Plaats: Saffré
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44390
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 550.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80047
Perceel nr.: 8
Benaming:

Monte handicapés avec table à ciseau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETNA France
Postadres: 8 rue Constantin Pecqueur
Plaats: Taverny
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95150
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 559.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80048
Perceel nr.: 9
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La régionale
Postadres: 15 rue Marcel Dassault
Plaats: Sainte-Luce-sur-Loire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44980
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 234.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-80049
Perceel nr.: 10
Benaming:

Plomberie — chauffage — ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La régionale
Postadres: 15 rue Marcel Dassault
Plaats: Sainte-Luce-sur-Loire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44980
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 401.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Section V.) Attribution

La date de conclusion du marché correspond à la date de notification.

Date de signature des marchés: 7.2.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Plaats: Nantes Cedex 01
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta.nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Plaats: Nantes Cedex 01
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta.nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019