Werken - 192995-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Provadiya: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192995

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Provadiya
000093638
ul. „Dunav“ No. 39
Provadiya
9200
Bulgarije
Contactpersoon: Bogdana Stoycheva
Telefoon: +359 51842702
E-mail: b_stoycheva@provadia.bg
Fax: +359 51842164
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provadia.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=207&dr=0

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия с 9 обособени позиции

Referentienummer: 2019 - ОП - 9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Текущ ремонт в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия с 9 обособени позиции.

В обхвата на поръчката е включено изпълнение на следните видове СМР:

1. Машинно и ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, включващо следните технологични операции — фрезоване, натоварване и превоз строителни отпадъци, почистване и грундиране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние, обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум — 2 669 кв. м, от които 1 432 кв. м машинно и 1 237 кв. м ръчно изкърпване.

2. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 0—63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см, включително оформяне на земно легло, заклинване с фракция 0—15 мм, уплътняване и оформяне на банкети, изхвърляне на излишните земни маси — 1 635 кв. м.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Градинарово

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233330
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Градинарово, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм. с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см — 1 150 кв. м. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Градинарово, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Снежина

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Снежина, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 720 кв. м, от които 360 кв. м машинно изкърпване и 360 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Снежина, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Славейково

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
45233330
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Славейково, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см — 300 кв. м, и машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 380 кв. м, от които 190 кв. м машинно изкърпване и 190 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Славейково, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок на изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Черноок

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
45233330
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Черноок, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: направа на трошенокаменна настика от минералбетон, фракция 0—63 мм с дебелина на настилката в уплътнено състояние 25 см – 185 кв. м, и машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 240 кв. м, от които 120 кв. м машинно изкърпване и 120 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Черноок, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Кривня

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Кривня, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 384 кв. м, от които 192 кв. м машинно изкърпване и 192 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Кривня. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ реомнт на улици в с. Равна

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Равна, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 230 кв. м, от които 115 кв. м машинно изкърпване и 115 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Равна, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Неново

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Неново, обшина Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 195 кв. м. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Неново, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на урици в с. Черковна

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

С Черковна, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 280 кв. м, от които 140 кв. м машинно изкърпване и 140 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Черковна, община Провадия. Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Овчага

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233142
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Овчага, община Провадия, област Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция се предвижва изпълнението на следните видове СМР: машинно и ръчно изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см в уплътнено състояние — 240 кв. м, от които 120 кв. м машинно изкърпване и 120 кв. м ръчно изкърпване. Посочените СМР ще бъдат извършени на територията на с. Овчага, община Провадия Посочените количества подлежат на замерване след приключване на СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 042-094310
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Градинарово

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Снежина

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Славейково

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Черноок

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Кривня

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Равна

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Неново

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Черковна

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Текущ ремонт на улици в с. Овчага

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Със заповед № 780 от 3.4.2019 година на зам.-кмета на община Провадия в качеството му на възложител е прекратена процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.к. в определения срок от възложителя не са постъпили оферти от участници по 1 или повече обособени позиции от обществената поръчка с горепосочения предмет.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019