Werken - 192999-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Provadiya: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-192999

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Provadiya
000093638
ul. „Dunav“ No. 39
Provadiya
9200
Bulgarije
Contactpersoon: Bogdana Stoycheva
Telefoon: +359 51842702
E-mail: b_stoycheva@provadia.bg
Fax: +359 51842164
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provadia.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=198&dr=0

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Рехабилитация на общинска пътна мрежа с 3 обособени позиции

Referentienummer: 2019 - ОП - 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

В рамките на обществената поръчка са предвидени следните видове строително-ремонтни работи:

— изсичане на храсти и млада гора — 1 800 кв. м,

— машинно и ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка, включващо следните технологични операции — фрезоване, натоварване и превоз строителни отпадъци, почистване и грундиране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум — 14 827 кв. м,

— механизиран и ръчен изкоп за оформяне на банкети и канавки — 1 560 куб. м,

— възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0—63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см, включително оформяне земно легло, заклинване с каменно брашно — 124 куб. м,

— профилиране с асфалтова смес — 287 т,

— доставка и полагане каменна фракция 0—15 мм за пътни банкети — 516 т.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Рехабилитация на път VAR1216 /III-208, Провадия—п.к. Храброво/—Тутраканци—Бозвелийско—/III-904/

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120
45233200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Участък от км 0+000 до км 0+750 на път VAR1216 /III-208, Провадия—п.к. Храброво/—Тутраканци—Бозвелийско—/III-904/

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В рамките на обособената позиция са предвидени следните видове строително-ремонтни работи:

— изсичане на храсти и млада гора — 1 800 кв. м,

— машинно и ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка, включващо следните технологични операции — фрезоване, натоварване и превоз строителни отпадъци, почистване и грундиране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане асфалтобетон с дебелина 4 см в уплътнено състояние обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум — 4 950 кв. м, от които 450 кв. м ръчно изкърпване и 4 500 кв.м. машинно изкърпване,

— механизиран и ръчен изкоп за оформяне на банкети и канавки — 600 куб. м, от които 550 куб. м за механизиран изкоп, а 50 куб. м за ръчен изкоп,

— възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0—63 мм на пътното платно с дебелина до 25 см, включително оформяне земно легло, заклинване с каменно брашно — 44 куб. м,

— профилиране с асфалтова смес — 83 т,

— доставка и полагане каменна фракция 0—15 мм за пътни банкети — 176 т.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на СРР / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок за изпълнено СРР / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-065990
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Рехабилитация на път VAR1216 /III-208, Провадия—п.к. Храброво/—Тутраканци—Бозвелийско—/III-904/

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Със заповед № 754 от 2.4.2019 година на зам.-кмета на община Провадия в качеството му на възложител са класирани участниците и са избрани изпълнители по обособени позиции №1 и 2 от обществената поръчка, както и е прекратена обшествената поръчка по отношение на обособена позиция № 3 на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.к. в определения срок от възложителя не са постъпили оферти от участници по обособена позиция № 3 от обществената поръчка с горепосочения предмет.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019