Építési beruházás - 193-2022

03/01/2022    S1

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2022/S 001-000193

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Hivatkozási szám: EKR000511302018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112420 Alapásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Zólyom utca 4. számú 18933/6 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezett épület adatai

telek területe:13 462m2

beépített bruttó alapterület:6550m2

tervezett zöldfelület:862m2

épület nettó alapterülete:5607m2

parkoló:1210m2

hulladék tároló:77m2

Hűtőház építése: 1egység

Parkoló építése: 67db

Víz,szennyvíz,csapadékvíz építés:.Közműcsatorna építés:562m.Szennyvízcsatorna építés:36,5mI.vóvíz építés:54m

Útépítés, közúti körforgalmom építés, térburkolás:Térburkolás:310m2.Új út közúti körforgalom és járda építése: cca.440m.

Vállalkozó feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

A projekt eng.köteles tev.Épület építési eng száma 201700008536, iratazonosító:IR-000193534/2017.Út építési engedély száma ÚT/473/26/2017

AK felhívja ATk figyelmét az alábbiakra:

A kivitelezés megkezdése előtt nyertes AT feladata a minden szakágra kiterjedő teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezési munkálatok abban az esetben kezdhetők meg, ha a Megrendelő részéről a tervek jóváhagyásra kerültek.

Az elkészült kiviteli tervet 8 papíralapú példány+1 példány digitális alapú CD/DVD adathordozón elhelyezett, pdf. és szerkeszthető .dwg formátumban szükséges a Megrendelő részére benyújtani.

A nyertes AT feladatai:

-Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, kivitelezési munka és próba határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése,

-Vállalkozónak a Létesítményt az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításával kell megterveznie és megépítenie:

-a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;

-a munkaterület szükséges őrzése;

-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,

-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes ATt terheli;

-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;

-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása,mely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban AKnek átadja;

-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;

-minden olyan dokumentum elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;

-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;

-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása,ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása;

-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

-a környezetben,környező építményekben okozott sérülések,károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;

-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dok. elkészítése,és átadása AKnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;

-Nyertes AT feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés,és adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége nyertes ATt terheli,

-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mell-ént megküldött tervdok.,műszaki leírás,árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelm. tartalm

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 166-405938

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai Út 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 059 997 775.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

2. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021.12.17.

VII.2.2) folyt:

Fentiekre figyelemmel Vállalkozó árindexálás jogcímén nettó 275 882 604,- HUF vállalkozói díjemelésre, korrekcióra tart igényt.

A jogi szakvélemény a szerződésmódosítás szempontjából az alábbi releváns összefoglaló véleményt tartalmazza:

1. Az átalánydíjas építési-kivitelezési vállalkozási szerződések a magyar bírói gyakorlatban a bírósági szerződésmódosítás törvényi feltételeként megjelölt tartós jogviszonynak minősíthetők (BH1 995 659). E feltétel fennállása esetén is szükséges, hogy a szerződéskötést követően előállott körülmény (clausula rebus sic stantibus) következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sértené és a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, a körülmények megváltozását nem ő idézte elő és a körülmények változása nem tartozik a rendes üzleti kockázat körébe.(Ptk. 6:192.§.)

2. Vállalkozó 14.számú változásbejelentésében a 8 %-os mértékű „Árindexálás”alapjául szolgáló és jelen jogi szakvéleménynek I. pontjában az építési-szerelési munkák műszaki tartalomára vonatkozóan szerepel és amely Répás Balázs szakértői véleménye szerint alátámasztható és megalapozott - lényeges körülményváltozást jelent a COVID 19 járványhelyzettel összefüggő építőipari anyagokat érintő árrobbanás. Ez a Vállalkozó által a szerződés megkötésekor mértékében is olyan előre nem látott körülménynek tekinthető, amellyel számolni nem lehetett. Ami a kérdés jogi megítélését illeti eldöntendő kérdés, hogy a Vállalkozó oldalán ez olyan mértékű jogi érdeksérelem-e amelyből következtetni lehet arra, hogy ennek a körülménynek az ismeretében a szerződést nem kötötte volna meg ilyen tartalommal? Ezzel összefüggésben szeretnék utalni arra a jogi álláspontomra, hogy a szerződésmódosítás a szerződés megmentésének lehetséges eszköze és amikor a felek annak feltételeiben nem tudnak megállapodni és bíróságtól kérik a módosítást akkor a bíróság a rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható kockázatok megfelelő elosztásával próbálja meg kiegyenlíteni az esetleg egyik felet jobban súlytó megbomlott egyensúlyt. Nem jogi sokkal inkább műszaki szakértői kérdés annak részletes feltárása, hogy az egyébként 18 hónapos teljesítési határidőt megszabó átalánydíjas szerződés egyes részteljesítésének szerződés szerinti szakaszolása alapján azok a kockázatok hogyan oszthatók meg amelyek nyilvánvalóan a koronavírus építőipari alapanyagok gyártása illetőleg szállítása tekintetében bekövetkeztek. Ha ezek a lényeges körülményváltozások kizárólag a Vállalkozó kockázati - érdekkörébe illeszkednek úgy a szerződés módosításának akár bírósági úton is lehet helye. Ezzel összefüggésben van jelentősége tehát annak, hogy szakmailag mennyiben van alátámasztva az un. 14-es számú Változásbejelentés.

3. Megítélésem szerint a normál üzleti kockázat körét meghaladó változásról lehet beszélni az un. 14. számú Változásbejelentésben foglaltak alapján. Itt nem egyszerűen egy egyszerű inflációs hatás jelentkezett amely beletartozhat a normál üzleti kockázat körébe.

4. Véleményem szerint a fentiekben is kifejtettek alapján egy ágazati árszintemelkedésre hivatkozással vállalkozói díjemelés iránti igény érvényesítése a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés esetében is lehetséges amennyiben annak bekövetkezése és mértéke előre nem volt látható és nem is kellett előre látni a szerződés megkötésekor. A kérdés természetesen jogilag nyitott annyiban, hogy ennek a többletkockázatnak a megosztása hogyan történjen. Kinek az érdekkörébe és milyen mértékben tartozzon ez a kockázat? Ez bírói mérlegelés kérdése egy lehetséges perben.

5. Az árszintemelkedés kockázatának esetleges megosztása során a 2. pontban foglaltak szem előtt tartásával és az összes gazdasági és jogi körülmény bírói mérlegelése alapján az előre nem látott többletkockázat egyenlő megosztását jogilag megalapozhatónak tartom.

A jogi szakvélemény a jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képezi.

Az árszakértői és jogi szakvéleményben foglaltak alapján megállapítható, hogy lényeges körülményváltozást jelent a COVID 19 járványhelyzettel összefüggő építőipart érintő árrobbanás. Ez a szerződés megkötésekor Felek által olyan előre nem látott körülménynek tekinthető, amellyel számolni nem lehetett.

Felek számára nem volt előre látható, hogy a normál üzleti kockázat körét meghaladó változás eredményeként a szerződés egyensúlya a Vállalkozó jogos gazdasági érdekeit sértve, a terhére megbomlik és a jelenlegi szerződéses jogviszony fenntartása szerződésmódosítás nélkül a projekt ellehetetlenülését eredményezné.

A jogi szakvéleményben foglalt kockázatmegosztás tekintetében Megrendelő a jogi szakvéleményt az árszakértői véleménnyel összevetve vizsgálta meg és megállapította, hogy az árszakértői véleményben foglaltak szerint az árrobbanás eredményeként a változás mértéke 15%-ot elérő változásnak tekinthető, mellyel kapcsolatban Vállalkozó csak 8%-os árindexálásra tartott igényt.

Megrendelő erre figyelemmel megállapítja, hogy a jogi szakvéleményben javasolt kockázatmegosztás követelménye is teljesül.

Fentiekre tekintettel Megrendelő az árindexálásra alapított vállalkozói díj korrekció tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja vonatkozásában meghatározott feltétel tekintetében fennállónak fogadja el.

Ezen túlmenően Megrendelő a szerződésmódosítás jogalapja tekintetében hivatkozik arra is, hogy a jogi szakvéleményben írtakra figyelemmel a Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításán alapuló szerződésmódosítás a szerződés megmentésének lehetséges és törvényes eszköze, melynek hiányában a Ptk. 6:192. § alapján a szerződés bíróság általi módosításának törvényi feltételei is fennállnak.

Ezt követően Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó igénybejelentésének számítási módszertanát, s megállapította, hogy az alapszerződés értékén felül azon változásbejelentések értéke került a számítás során figyelembevételre, melyek összegének megállapítására az eredeti ajánlat részét képező (árindexálás előtti) költségvetési tételek alkalmazásával került sor. Továbbá megállapította, hogy a %-os mérték meghatározásánál az eredeti alapszerződés értékének, valamint az árindexállással érintett változásbejelentők indexálás nélküli értékének együttes összege képezte a számítás alapját, így a 8%-os érték matematikailag is megfelelően számított.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés cb) és cc) pontjában foglalt további konjuktív feltételek vonatkozásában Megrendelő valamennyi változásbejelentés tekintetében megállapította, hogy azok a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, továbbá árindexálás jogcímén az ellenérték növekedése összesen nettó 275 882 604,- HUF, mely az eredeti szerződéses érték 8%-a, melyre figyelemmel a cb) és cc) pontokban írt konjuktív feltételek fennállása is megállapítható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112420 Alapásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Zólyom utca 4. számú 18933/6 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett épület adatai

telek területe:13 462m2

beépített bruttó alapterület:6550m2

tervezett zöldfelület:862m2

épület nettó alapterülete:5607m2

parkoló:1210m2

hulladék tároló:77m2

Hűtőház építése: 1egység

Parkoló építése: 67db

Víz,szennyvíz,csapadékvíz építés:.Közműcsatorna építés:562m.Szennyvízcsatorna építés:36,5mI.vóvíz építés:54m

Útépítés, közúti körforgalmom építés, térburkolás:Térburkolás:310m2.Új út közúti körforgalom és járda építése: cca.440m.

Vállalkozó feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

A projekt eng.köteles tev.Épület építési eng száma 201700008536, iratazonosító:IR-000193534/2017.Út építési engedély száma ÚT/473/26/2017

AK felhívja ATk figyelmét az alábbiakra:

A kivitelezés megkezdése előtt nyertes AT feladata a minden szakágra kiterjedő teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezési munkálatok abban az esetben kezdhetők meg, ha a Megrendelő részéről a tervek jóváhagyásra kerültek.

Az elkészült kiviteli tervet 8 papíralapú példány+1 példány digitális alapú CD/DVD adathordozón elhelyezett, pdf. és szerkeszthető .dwg formátumban szükséges a Megrendelő részére benyújtani.

A nyertes AT feladatai:

-Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, kivitelezési munka és próba határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése,

-Vállalkozónak a Létesítményt az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításával kell megterveznie és megépítenie:

-a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;

-a munkaterület szükséges őrzése;

-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,

-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes ATt terheli;

-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;

-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása,mely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban AKnek átadja;

-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;

-minden olyan dokumentum elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;

-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;

-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása,ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása;

-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

-a környezetben,környező építményekben okozott sérülések,károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;

-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dok. elkészítése,és átadása AKnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;

-Nyertes AT feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés,és adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége nyertes ATt terheli,

-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mell-ént megküldött tervdok.,műszaki leírás,árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelm. tartalm.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 18
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 798 825 218.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai Út 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
Internetcím: http://www.bbuildtrade.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:

XI.

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező árindexálás kiegyenlítéseként a Vállalkozó által benyújtott változásbejelentés és annak Megrendelő általi elfogadása alapján nettó 275 882 604,- HUF vállalkozói díj illeti meg, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal.

Fentiekre tekintettel az 1.sz. szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapítható kivitelezési feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 3 798 825 218,- HUF vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

Felek egyezően állapítják meg, hogy Vállalkozót

- a „Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 3 726 120 298,- HUF,

- a „Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 17 466 300,- HUF,

- a „Külső asztalok utólagos fedése” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 55 238 620,- HUF

Vállalkozói díj illeti meg.

8. A Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezésének számlázási rendje:

1. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

2. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában elszámolt összeggel.

3. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

4. rész-számla:

Esedékessége: a jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg

Összege: az eredeti nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő teljesítéshez igazodó árindexálás ellenértéke.

5. rész-számla:

Esedékessége: a módosítást követően a Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezése vonatkozásában megállapított teljes nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

6. rész-számla:

Esedékessége: a módosítást követően a Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezése vonatkozásában megállapított teljes nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege

Szerződésmódosítás tárgyát képező 10.sz. - 11.sz. változásbejelentésben meghatározott új műszaki tartalomra vonatkozó számlabenyújtás rendje:

rész-számla:

Esedékessége: a Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába új műszaki tartalom nettó szerződéses értéke 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: az új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj összege.

rész-számla:

Esedékessége: a Külső asztalok utólagos fedése új műszaki tartalom nettó szerződéses értéke 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: az új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj összege.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Indok:

1. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködve a szerződés keretei között a legmagasabb műszaki tartalom elérése, a fenntartható gazdaságos üzemeltetés érdekében egymással egyeztettek és a kivitelezést befolyásoló körülményeket mérlegelve a 2021. november 24. napján megkötött szerződésmódosításban rögzítették a szerződés teljesítését és a szerződés műszaki tartalmát érintő változásokat.

A szerződésmódosítást megelőzően Vállalkozó 14. sz. változásbejelentésében a szerződés teljesítését befolyásoló piaci körülmények előre nem látható mértékű változásával összefüggő árindexálási igényt terjesztett elő az alábbiak szerint:

14. sz. vb - „Árindexálás”

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 522 942 614.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 798 825 218.00 HUF