Werken - 193000-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rostock: Installatiediensten (uitgezonderd software)

2019/S 081-193000

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ROSTOCK PORT GmbH
Ost-West-Straße 32
Rostock
18147
Duitsland
Telefoon: +49 3813505100
E-mail: hafenbau@rostock-port.de
Fax: +49 3813505105
NUTS-code: DE803

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rostock-port.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Hafenwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung SIO Warnemünde am Liegeplatz 8

Referentienummer: 1262/1704/2/24/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zur Verbesserung der Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen an den Liegeplätzen 7 und 8 ist die Erweiterung des Seetouristischen Informations- und Organisationszentrums Warnemünde als Neubau einschließlich der erforderlichen Heizungs- und Sanitärinstallationen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 575 837.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803
Voornaamste plaats van uitvoering:

18119 Warnemünde

Liegeplatz 8

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 St. Gasbrennwertkessel 200 kW, 26 St. Hellgasstrahler, 55 St. Heizkörper, 2 000 m Heizungsrohr bis DN 65, 56 St. Sanitäranlagen, 400 m Trinkwasserleitung, Edelstahl (bis DN 40), 650 m Abwasserleitung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ggf. Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Los 16 – Heizung, Sanitär, Teeküchen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stephan & Scheffler GmbH
Am Graben 2
Bentwisch bei Rostock
18182
Duitsland
NUTS-code: DE80K
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 575 837.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
Schwerin, Mecklenburg
19053
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
Schwerin, Mecklenburg
19053
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
Schwerin, Mecklenburg
19053
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019