Werken - 193007-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193007

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Wieliczka
351555364
ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: Dorota Męka
Telefoon: +48 122634100
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Fax: +48 122786860
NUTS-code: PL214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wieliczka.eu

Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka

Referentienummer: WZP.271.32.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45233270
45310000
63712400
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45233270
45310000
63712400
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
71222000
71320000
45111300
71220000
71000000
45100000
45112710
45223300
45233123
45233161
45233142
45310000
45332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-446916

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019