Werken - 193015-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193015

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupunki - Asuntotuotanto
0201256-6
PL 58226
Helsinki
00099
Finland
Contactpersoon: Projektipäällikkö Kalevi Väänänen
E-mail: kalevi.vaananen@hel.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.att.hel.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kokonaisurakka, Malmi, asuntokortteli 38230, uudisrakennus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tarjouspyynnön mukaan Helsingin kaupungin 38. kaupunginosaan korttelin 38230, tonteille 2,3,5 ja 6 toteutettavien asuinkerrostalojen rakentamisesta kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt.

Kortteliin toteutetaan seuraavat yhtiöt:

– Tontille 38230/2 ja 3 rakennetaan Heka Malmi Tullivuorentie 22 ja 28

– Tontille 38230/5 ja 6 rakennetaan Asunto Oy Helsingin Tullivuori.

Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella (arviolta joulukuussa 2018) ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Jokaisesta hallintamuodosta laaditaan oma urakkasopimuksensa. Rakennustyöt voidaan aloittaa arviolta tammikuussa 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 233 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsingin kaupungin Malmin projektialue.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laajuustiedot:

Tarjouspyynnön kuvausten mukaan.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440636
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kokonaisurakka, Malmi, asuntokortteli 38230, uudisrakennus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Skanska Talonrakennus Oy
1772433-9
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 233 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019