Werken - 193032-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Bobigny: Ruwbouw

2019/S 081-193032

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis — direction de l'éducation et de la jeunesse
2 promenade Jean Rostand — immeuble Européen 2
Bobigny Cedex
93006
Frankrijk
E-mail: commande-publique@seinesaintdenis.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.seine-saint-denis.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réhabilitation des sanitaires élèves bât C au collège Debussy à Aulnay-sous-Bois

Referentienummer: 20189300009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réhabilitation des sanitaires élèves bât C au collège Debussy à Aulnay-sous-Bois.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 192 122.56 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Démolition, curage, gros-œuvre, installation de chantier, cloison

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421152
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Collège Debussy à Aulnay-sous-Bois.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Démolition, curage, gros-œuvre, installation de chantier, cloison.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes ne seront pas prises en compte.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité, plomberie, chauffage, ventilation

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Collège Debussy à Aulnay-sous-Bois.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité, plomberie, chauffage, ventilation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes ne seront pas prises en compte.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Faux plafonds, menuiseries intérieures, serrurerie, carrelage, faïence, peinture

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Collège Debussy à Aulnay-sous-Bois.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Faux plafonds, menuiseries intérieures, serrurerie, carrelage, faïence, peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes ne seront pas prises en compte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Montant total des 3 lots pour ce marché de travaux (exécution) inférieur au seuil européen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20199300002481
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prestations et applications techniques (PAT)
93 rue de Maubeuge
Paris
75010
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 516.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20189300002474
Perceel nr.: 2
Benaming:

Electricité, plomberie, chauffage, ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Union technique du bâtiment
159 avenue Jean Lolive
Pantin Cedex
Frankrijk
NUTS-code: FR106
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 958.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20189300002475
Perceel nr.: 3
Benaming:

Faux plafonds, menuiseries intérieures, serrurerie, carrelage, faïence, peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BSG
9 rue Eric Tabarly
Bondy
93140
Frankrijk
NUTS-code: FR106
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 647.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig (au niveau 206 rue de Paris)
Montreuil Cedex
93558
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202099
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig (au niveau 206 rue de Paris)
Montreuil Cedex
93558
Frankrijk
Telefoon: +33 149202000
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Fax: +33 149202099
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019