Werken - 193035-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Rochelle: Gevelwerkzaamheden

2019/S 081-193035

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Université de La Rochelle
23 avenue Albert Einstein
La Rochelle
17031
Frankrijk
E-mail: marches-publics@univ-lr.fr
NUTS-code: FRI32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.univ-larochelle.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ravalement des façades des bâtiments de l'IUT de la Rochelle

Referentienummer: 2019.00005.00.17.00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne le ravalement des façades de différents sites de l'IUT: département de biologie, cage d'ascenseur RT/Info, génie civil, Hall biologie/chaufferie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 97 701.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne le ravalement des façades de différents sites de l'IUT: département de biologie, cage d'ascenseur RT/Info, génie civil, Hall biologie/chaufferie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Fond de joints horizontaux appuis de fenêtres traitement de l'amiante par vitrification en remplacement de l'enfouissement (Différentiel de coût).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030178
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019.00005.00.17.00
Benaming:

Ravalement des façades des bâtiments de l'IUT de la Rochelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société poitevine de peinture
9 rue Saint Nicolas
Migne-sur-Auxance
86440
Frankrijk
NUTS-code: FRI34

Internetadres: http://www.spp.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 701.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac, BP 541
Poitiers Cedex
86020
Frankrijk
Telefoon: +33 549607919
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
4 esplanades Charles de Gaulle
Bordeaux
33077
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac, BP 541
Poitiers
86020
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019