Werken - 193036-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Koblenz: Afreiwerken

2019/S 081-193036

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Koblenz
Willi-Hörter-Platz 1
Koblenz
56068
Duitsland
Contactpersoon: 09 – ZVS
Telefoon: +49 261-1290
E-mail: vergabestelle@stadt.koblenz.de
Fax: +49 261-1291010
NUTS-code: DEB11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.koblenz.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporthalle Asterstein_Bodenbeschichtung

Referentienummer: 2018-65-0179-E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 34 561.19 EUR / Hoogste offerte: 101 993.95 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB11

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-201317

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-65-0179-E
Benaming:

Sporthalle Asterstein_Bodenbeschichtung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FB-Technik Scheler GmbH & Co. KG
Greiz
Duitsland
NUTS-code: DEG0L
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 561.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019