Werken - 193037-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

2019/S 081-193037

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: ul. „N. Gabrovski“ No. 30, Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telefoon: +359 296010291/+359 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно-тренировъчен комплекс за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви при възникване на бедствена ситуация по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214000
45212220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322
Voornaamste plaats van uitvoering:

ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

За извършването на СМР на обект е издадено разрешение за строеж № 7/26.1.2018 г., който обхваща ремонт или подмяна на всички видове инсталации и елементи от сграда с РЗП 498,75 м2, за обособяване на център за обучение на населението, състоящ се от обучителни зали и съпътстващите ги сервизни и помощни помещения.

Учебно-тренировъчен комплекс (УТК), находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — база на ГДПБЗН:

Изграждане на учебно-тренировъчен комплекс (УТК), представляващ поредица от 6 тренировъчни центрове и 15 поста, подредени в непрекъснат контур, в последователност и алгоритъм с цел развиване на определени физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни работи при наводнения и свързаните с това дейности.

На тренировъчните съоръжения могат самостоятелно да се извършват упражнения, свързани с преодоляването препятствия, имитиращи реална ситуация. Те представляват и постове към непрекъснатия контур...

Продължава в II.2.14).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: К1 — срок за изпълнение / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз

II.2.14)Nadere inlichtingen

Продължава т. II.2.4): при преодоляването на които обучаемите избират маршрут в зависимост от поставената за отработване задача. Отделните постове са свързани последователно, като всеки пост е препятствие с различна сложност. Подреждането им е съобразено със сложността и групата мускули, които се натоварват при тяхното преодоляване. УТК е разположен на територия с площ 1 685 м2.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Обществената поръчка се прекратява а основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като офертата на единствения участник е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019